M. RAUF ATE “L STE 2 B N RKET VER S NDEN OLU UYOR”

Capital (Turkey) - - ADVERTORIAL -

Capital Dergisi olarak 17 y l önce, en büyük 500 irket ara t rmas na ba lamadan önce, bu listeyi stanbul Sanayi Odas haz rl yordu. 1996 y l nda 100, ard ndan 300 irketle ba layan stanbul Sanayi Odas ’n n ara t rmas ticaret, hizmet, turizm ve ba ka sektörlerde faaliyet gösteren irketleri içermiyordu. Sanayi Odas , hakl olarak kendi hedef kitlesini ve üyelerini ara t rmaya dahil ediyordu. Ancak Türkiye ekonomisi, art k 80’li y llardaki gibi yaln zca sanayi sektöründen ibaret de il. Yeni kurulan, büyüyen ve milyar dolarlara ula an, ba ka sektörlerde birçok irket var.

1990’l y llar n sonunda ba lad m z Capital500 ara t rmas nda bütün sektörlere yer vermeyi amaçlad k. Bu gibi ara t rmalar, Almanya, Amerika gibi ülkelerde 18. yüzy l n son çeyre inde yap lmaya ba lanm t . Yap lan bu ara t rmalar n içinde banka, sigorta, demiryolu sektörlerindeki irketler yer al yordu. Bizim en büyük 500 irket ara t rmalar na ba lamam z ne yaz k ki dünya ülkelerinden 100 y l sonraya tekabül ediyor.

Haz rlad m z listenin en önemli özelliklerinden biri, 2 bin irket verisinden olu uyor olmas . E er çok geni bir alandan veri almazsan z ara t rman n gerçek sonuçlar yans tmas biraz güçle ir. Örne in 600 irketlik bir veri grubundan en büyük 500 irket listesi olu turmak hem daha kolay hem zaman zaman adaletsiz olabilir. Capital500 listesinin, çok titiz çal malar n sonucunda adaletli bir ekilde haz rland ndan emin olman z isterim.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.