NAN KIRAÇ “ LK YERL OTOMOB L BEN YAPMAK ST YORUM”

Capital (Turkey) - - ADVERTORIAL -

53 y ld r i hayat nday m. Otomotiv sektöründe do dum, onunla da halen mücadele ediyorum. Di er otomotivciler bana k zmas n ama onlar n da Türkiye’de devreye girmesi için büyük çaba sarf eden bir adam m. Türkiye’nin bir yerli otomobile ihtiyac var ve onu ben yapmak istiyorum. O nedenle Karsan Grubu’nun ba nda bulunan çok sevdi im ve güvendi im Jan ve Claude Nahum karde lerle birlikte çal malar yap yorum. Bu y l ba ndan itibaren mühendisli i tamamen bize ait yerli vas talar m z ç kar yoruz. Öncelikle otobüs ailesi olacak. Anlad k ki bir yerden biraz para kazanmam z laz m. Yoksa öbür macera olamayacak. Göreceksiniz taksi ile gelece iz.

270 mühendisi olan bir yap m z var. Bu mücadelede Türk ismine ihtiyac m z var. Muhakkak yabanc larla ortakl klar m z devam edecek ancak bir Türk markas yaratmam z gerekiyor. Biliyorsunuz bu konuda ba ka maceralar m z oldu. New York taksi i ine gittik. imdi Londra elektrikli taksi i indeyiz. Almanya’da birçok taksi yapma imkan m z var. Bu çal malar devam ediyor. Önem verdi im bir ba ka nokta ise e itim ve kültürsanat. E itim Türkiye’nin en mühim sorunu. Buna yat r m yapman z laz m. Türkiye gençli inin daha iyi artlarda yeti mesi için çaba göstermek durumunday z. 1960 y l nda Türkiye’de bir tek otomobil mühendisi vard . Bugün yaln z Bursa’da 4 bin otomobil mühendisimiz var. Bunlar n en az yüzde 40’ n n dünyan n herhangi bir fabrikas n idare edebilecek güçte oldu unu iddia ediyorum.

H zl bir ekilde teknoloji dünyas n n içine girdik. Kodak gibi bir dev yok oldu, Sony bir anda televizyon sektöründen çekildi. Bu örneklere bakarak teknolojiyi çok yak ndan takip etmemizin bir mecburiyet oldu unu görüyoruz. Yeni teknolojilerle birlikte i sahalar da üniversitelerimizin e itim anlay da de i ecektir. Ben bu noktada lojisti in çok h zl bir de i im göstererek büyüyece ini dü ünüyorum. Bu olas de i imlere göre ihtiyaçlar belirlemek ve e itimi düzenlemek gerekiyor. Yaln z para kazanmaya yönelik hareket etmek yanl olur. Toplumu köyden kasabaya, kasabadan ehre yeti tirmemiz gerekiyor. Bu aç dan e itim ve kültür-sanata a rl k vermeliyiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.