“OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Visa Europe, Avrupa genelinde 3 binden fazla, Türkiye’de ise 23 üye banka ve 2,5 milyona yak n kabul noktas yla ödeme teknoloji ve altyap hizmetlerini sunuyor. Avrupa’da lider konumdaki Visa, Türkiye’de de ödemeler sistemi pazar nda liderli i elinde tutuyor. Geçti imiz y l gerek toplam kart kullan m nda gerek kart adetlerinde liderliklerini koruduklar n belirten Visa Europe Türkiye Ülke Müdürü Merve Tezel, toplam kullan m hacimlerinin ise 412 milyar TL olarak gerçekle ti ini söylüyor.

Tezel’in aç klamalar na göre Türkiye, Visa için Avrupa’daki büyümenin ana aktörlerinden biri. Türkiye’nin kredi kart adedi ve harcamalar anlam nda Visa Europe ülkeleri aras nda ilk s rada yer ald n anlatan Tezel, “Banka kartlar ile birlikte toplam harcamalarda ise dördüncü s rada yer al yor. Türkiye’de bugün 55 milyon banka kart , 29 milyon kredi kart olmak üzere toplam 84 milyon Visa markal kart bulunuyor. 2013 y l nda Avrupa’daki her 8 yeni karttan biri Türkiye’de ç kar ld ve hanehalk tüketim harcamalar n n yakla k yüzde 19’u Visa kartlar yla gerçekle ti. Visa kartlar yla yap lan al veri hacmi ise yüzde 14’lük büyüme ile 204 milyar TL olarak gerçekle ti. 2014 y l n da yine çift haneli büyüme oranlar yla tamamlayaca m z öngörüyoruz” diyor.

Büyük oranda bir kredi kart pazar olan Türkiye’de kart pazar ndaki büyümenin kompozisyonu yava da olsa de i iyor. Bu kompozisyon içinde banka kartlar n n yüzde 30 oran nda artarak geni bir büyüme alan olarak kar lar na ç kt n ifade eden Tezel “Büyüme dinami ini etkileyen bir di er önemli aktör ise ticari kartlar. Öyle ki, geçti imiz y l ticari kartlar n al veri hacmindeki art , yüzde 50 oran nda gerçekle ti. Bununla birlikte e-ticaret de h zla büyüyor. Türkiye’de tüketiciler internetten al veri yapmay seviyor. Geçti imiz y l e-ticaret al veri hacminde gerçekle en yüzde 37’lik art , bu trendin de h zlanmakta oldu una i aret ediyor” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.