HER YIL YÜZDE 20 BÜYÜTEN YAKLAŞIM

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Al an Lojistik 2015 y l nda sektörde 30’uncu y l n dolduruyor. Ba ta kimya ve h zl tüketim sektörleri olmak üzere birçok sektöre lojistik servis sa lay c olarak hizmet veren Al an Lojistik, son birkaç y ld r yüzde 20’ler seviyesinde büyüyor. 2012 ve 2013’ün kendileri için ba ar l y llar oldu unu belirten Al an Lojistik Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Damla Al an, “2013 y l n 300 milyon TL’nin üzerinde bir ciroyla tamamlad k. Bu y l da yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme rakam yla kapataca m z dü ünüyoruz” diyor.

Al an, bu performanslar n kurumsal yap ya de er vermelerine ve sektördeki yenilikçi yakla mlar na ba l yor. “Fiyat ve hizmette farkl la man n rekabeti belirleyen unsurlar aras nda öne ç kt n dü ünüyoruz. Bizim Al an Lojistik olarak sektörde çok önemli avantajlar m z bulunuyor. Bunlardan ilki, tedarik zinciri yönetiminde sektörel uzmanl m z. Ba ta kimya olmak üzere, kimyasal ve tehlikeli madde, enerji, g da ve h zl tüketim ürünleri sektörü lojisti i alan nda mü terilerimize güvenli, ileri teknolojiyle donat lm ve BT çözümleriyle desteklenen hizmetler sunuyoruz” diye konu uyor.

Bu y l Al an Lojistik için önemli bir geli me de hayata geçti. irket karayollar na alternatif olarak demiryollar alan nda hizmet vermeye ba lad . Böylelikle i süreçlerini de geli tirdiklerini ifade eden Damla Al an, hem yurtiçinde hem yurtd nda demiryolu ta mac l n kullanmay hedeflediklerini söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.