“DAHA AKT F OLACA IZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Al an Lojistik bu y l içinde hem yeni depolar açt hem çe itli yat r mlar gerçekle tirdi. skenderun’da deniz yolu ta mac l na güç katmay planlad bir liman yat r m n hayata geçirdi. Damla Al an, geçti imiz y llarda Adana ve Gaziantep’teki tesis yat r mlar yla yak nla t klar Ortado u ve Türk Cumhuriyetleri co rafyas nda, bu y l devreye ald klar skenderun ve üzerinde çal t klar Mersin liman hamleleriyle daha da aktif olmay planlad klar n belirtiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.