İPEKİŞ’TE 2 ÖNEMLİ GELİŞME

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

peki Mensucat’ n Türkiye sanayisinde özel bir yeri var. irket 1925 y l nda Mustafa Kemal Atatürk’ün talimat yla kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayiye öncülük eden ilk fabrikas olmas n n yan nda ilk ihracat yapan irketlerinden biri olarak tarihe geçti.

Kurulu undan bu yana üretimini aral ks z devam ettiren peki , 1991 y l ndan itibaren Tarman Group bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Grup bünyesine geçtikten sonra 65 milyon dolar n üzerinde bir yat r mla yepyeni bir noktaya gelen irket, 2005 y l nda al nan kararla fantezi kad n kuma , paltoluk gibi yünlü, kal n üst giyim a rl kl olan üretimini ehirli ve i ya am na uygun, yüzde 100 yün, tak m elbiselik kuma üretimine kayd rd . Bunu takiben peki , 2009 y l nda talyan kuma üreticileriyle ayn pazarda yer almak için talya’n n Biella ehrinde ara t rma, pazarlama ve sat irketi peki Italia’y kurdu ve Lane Bugella adl markas yla Avrupa’da rekabet etmeye ba lad .

Bugün peki , Bursa’da 22 bin 500 metrekarelik alanda y lda 2,2 milyon metre kuma üretiyor.

Türkiye’de tak m elbiselik yün kuma üretimindeki yüzde 40’l k paylar yla en büyük üretici olduklar n belirten peki Genel Müdürü A k n Kandil, üretimlerinin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini anlat yor. “Bunun yüzde 40’ Amerika, Rusya, talya, Fransa, ngiltere ve ran’a do rudan ihraç ediliyor. Di er bir yüzde 40’l k bölümü ise kuma tedarik edilen markalar arac l yla, tak m elbise olarak yurtd ndaki tüketicilerle bulu uyor. Kuma tedarik etti imiz yabanc markalar aras nda Versace, Armani, Roberto Cavalli, Moschino gibi dünya devleriyle Sarar, Abdullah Ki l ve Vakko gibi yurtd nda ma aza ve markala ma konusunda ba ar lar tescillenmi , Türk moda sektörünün en önemli markalar bulunuyor. talya’daki Lane Bugella markam zla da özellikle Avrupa bölgesindeki ihracat faaliyetlerimizi peki tiriyoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.