35 MARKA İLE YÜZDE 38 BÜYÜYOR

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Konyal Saat, 1951 y l nda Konya’da tek bir ma azayla ticaret hayat na ba lad . 1962 y l nda da Nalçac ailesi ile beraber stanbul Sirkeci’ye ta nd . 2001’e kadar tek ma azal olarak faaliyetini sürdüren Konyal Saat, büyük krizi f rsata çevirerek Ersa A. . ortakl yla zincir ma aza olmaya karar verdi. Konyal -Ersa Ma azac l k olarak perakendede i birli ine giden iki grup, Konyal Saat ad n kullanma karar ald .

Bugün Konyal Saat, 7 ayr ehirde, 21 ma azaya ula m durumda.

Konyal Saat Genel Müdürü rfan Nalçac , hedeflerinin 3 y l içinde 50 ma azal bir zincir haline gelmek oldu unu söylüyor. “Saat di er sektörlere göre zincirle me h z daha yava olan bir sektör ve zincir ma azala ma konusunun sektörü de geli tirdi ine inan yoruz. Bu yüzden hem kendi ma azalar m z hem k sa süre içinde tekrar ba layaca m z franchise sistemimizle h zl büyümemiz devam edecek” diyor.

Toplam 35 markayla çal an Konyal Saat, 2014’ü yüzde 38 büyümeyle kapatmaya haz rlan yor. Önümüzdeki y llarda da bu büyüme h z nda ilerlemeyi planl yor. Konyal Saat’i

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.