E-T CARET N ROLÜ

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Konyal Saat önümüzdeki dönemde stanbul, Ankara ve zmir’de büyümesine devam edecek. Türkiye’nin farkl bölgelerine de internet ma azalar yla ula acak. nternet ma azalar n da tüm fiziki ma azalar gibi ba ms z bir ma aza olarak gördüklerini belirten Nalçac , “Eticarete yat r m yapmaya devam ediyoruz. Bugün www.konyalisaat.com.tr ülkemizde en güvenilen online saat sat sitesi konumunda. Geli en AVM ma azala mam z n yan s ra mü terilerimize üst düzeyde hizmet sunan e-ticaret platformumuzu da yeniliyoruz. Tüm bunlar n, büyüme stratejimize destek olaca n dü ünüyoruz” diye konu uyor. büyütecek en önemli unsura gelince... Nalçac bu konuda öyle konu uyor: “Bizim büyümemizi sa layan en önemli unsur, özellikle saat markalar nda do ru marka karmas ve do ru model seçimi. Türkiye’deki saat perakende zincirleri aras nda, ulusal çapta büyüme politikas olan ve kendi distribütörlü ü d ndaki, tüketicinin tercih etti i tüm markalar da bünyesinde bulunduran tek ma aza zinciriyiz. Ama bunlardan da önemlisi mü teriye verdi imiz sat öncesi ve sat sonras destekle öne ç k yoruz. Mü terimiz, bizim ma azalar m zdan ald ürünün orijinal oldu unu, Konyal Saat’in sorumlulu unun sat sonras nda da devam etti ini ve her zaman mü terimizin yan nda oldu umuzu bilir. Bütün bu güven unsurlar n n yan s ra bütçesini zorlamadan en uygun ko ullarda al veri yapabilece inin de fark ndad r.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.