“C DD DE M YA IYORUZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Özaydemir’e göre çat pazar nda son dönemde ciddi bir de i im ya an yor. Özaydemir, bu de i imi öyle aç kl yor: “Pazardaki segmentler çok daha farkl la maya ba lad . Biz de bu kapsamda pazar 4 ana segmente böldük. Her segmentte mü teri beklentilerini analiz edip, buna uygun olarak stratejiler geli tirdik. Hedefimiz tüm bu segmentlerde rekabet üstü bir liderlik sa lamak. Türkiye’de konut çat s konusunda en geni ürün ve servis portföyüne sahip irketiz. Megaron yat r m m z bu konudaki en ciddi ad mlar m zdan bir tanesi. Üzerinde çal t m z ba ka yat r m planlar m z da var. Bu kapsamda olas f rsatlar de erlendirmek niyetindeyiz. Önemli olan stratejilerimiz ile uyumlu bir f rsat yakalamak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.