“HEDEF REKABET ÜSTÜ LİDERLİK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

927 y l nda Eski ehir’de kurulan K l ço lu Yap , Türkiye’nin ilk kiremit fabrikalar ndan biri. Günümüzde yap sektörünün öncüleri aras nda yer alan irket, Megaron Yeni Nesil Çat Teknolojileri ile birlikte y ll k 8 milyon metrekare kapasiteye sahip. Türkiye’de konut çat sektörünün iki ana segmentten olu tu unu belirten K l ço lu Yap Grubu Ba kan Bar Y. Özaydemir, bunlardan birinin yeni konut yap m na ba l yeni çat lar, di erinin mevcut konutlar n çat tadilatlar oldu unu belirtiyor.

ÇATIDER rakamlar na göre toplam pazar n 145 milyon metrekare oldu unu aç klayan Özaydemir, “Bu y l sektör aç s ndan sat lar n iyi geçti. Ancak rekabetin yüksek oldu u bir y l oldu. 2011-2013 çat sektörü iki y ll k büyüme h z yüzde 16. Gelecek y l da yüzde 8-10 aras bir büyüme bekliyoruz. Sektörün u anda ya ad en büyük sorun ilgili yasal mevzuatlar n tam uygulanmamas ve standart d çat malzemelerin yaratt haks z rekabet” diye konu uyor.

K l ço lu Yap geçti imiz y l yüzde 30 büyüdü. Bu y lki beklenti ise yüzde 20 civar nda bir büyüme kaydetmek. Gelecek y l da yine yüzde 20’lik büyüme planlad klar n söyleyen Özaydemir, 2015’te konut sektöründe bir yava lama olaca n tahmin ediyor. Bu anlamda hedeflerini çat yenileme pazar nda büyüme üzerine kurgulad klar n aç kl yor.

K l ço lu Yap yurtd nda da bilinirli i olan bir irket. M s r ve Irak ba ta olmak üzere Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat gerçekle tiriyor. Bölgede geli en ekonomilerle birlikte site tarz nda yap lan lüks konut projelerinde öne ç kmaya ba lad klar n söyleyen Özaydemir, “K l ço lu olarak bu bölgelerde kalitesi ile bilinen bir markay z ve özellikle villa pazar na hakimiz. Ana ihracat pazar m z olan Ortado u, Irak, Suriye ve M s r gibi ülkelerde, ya anan kar l klar sonras tekrar bir canlanma bekliyoruz. Ancak belirtmek isterim ki, u anda ihracata dayal sat lar m z bu durumdan olumsuz etkileniyor” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.