2 YILDA 4 KAT BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİ

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Omega Pharma ki isel sa l k ve bak m ürünleri pazar n n en güçlü oyuncular ndan. Bünyesinde 700’ün üzerinde lokal ve uluslararas marka yer al yor. OTC alan nda Avrupa’da ilk 5 irketten biri olan Belçika men eili Omega Pharma, bu y l Kas m ay nda Amerika merkezli ilaç ve tüketici sa l irketi Perrigo taraf ndan sat n al nd . Bu geli meyle birlikte irketin Avrupa’daki gücünü peki tirmesi ve Amerika pazar na aç lmas bekleniyor.

Omega Pharma, 2009’dan itibaren de Türkiye pazar nda. Deotak ve Depitak markalar n sat n alarak pazara giri yapan irket, Türkiye’de uzun vadeli yap lanma karar n ise 2012 y l nda ald . Bu kararla birlikte kendi yönetim ekibini olu turdu. Bu ekibin liderli ini de As m Çifter üstlendi. Omega Pharma Genel Müdürü As m Çifter, bu karar n ard ndan son 2 y lda 4 kat büyüme sa lad klar n söylüyor. “ u anda tüketicilerimize sundu umuz Predictor gebelik testi, Paranit bit tedavisi ürünleri, XL-S medical zay flama ürünleri, Wartner Nail Expert, Deotak, Depitak ve Altermed Panthenol gibi lider markalar yer al yor. Gerçekle en büyüme yat r m ve sat n alma i tah m z art rd ” diyor.

Bu i tahla Omega Pharma, Alman Sebamed markas n n Türkiye’deki sat , pazarlama ve da t m haklar n sat n ald . Çifter, gelecek y l bu at l m n sonucunda i hacimlerinin yakla k 100 milyon TL seviyelerine ula aca n ifade ediyor. “Türkiye’de OTC’de 35’inci s rada olan yerimizi ilk 10’a ta yaca z” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.