Daha çok milyar dolarl k aile irketi yaratmak mümkün!

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU - M. RAUF ATE rates@capital.com.tr www.sirketdoktoru.net twitter.com/sirketdoktoru

ile irketleriyle ilgili do ru bilinen, ancak yanl olan gerçeklerden biri de “büyükler” aras nda ailelere ait irketlerin say s n n h zla azald d r. dünyas n n bir bölümündeki insanlara göre, irketler belli büyüklü e geldikçe ailelerin kontrolünden ç kar, sat n al n r ya da borsa yoluyla küçük ortaklarca yönetilir. Böyle çok say da irket var. Ancak herkesi ayn kaderin bekledi ini söylemek mümkün de il.

Bir bölüm insan da milyarlarca dolar ciro ya da de ere aile irketi olmayanlar n ula abilece ine inan r. Bu da tam do ru de il. Son y llarda dünyada y ld z parlayan çok say da aile irketinin öne ç kmas , böyle dü ünenlerin görü lerini ortadan kald r yor.

Yani “kal t ma dayal ” irketlerin, toplam irketler, özellikle de dünya çap nda egemen irketler içindeki pay n n azalaca na inan l yordu. Son tablo bunu pek de desteklemiyor.

imdi payla aca m birkaç rakama dikkat ederseniz, aile irketlerinin dünyadaki ve h zla büyüyen kurumlar aras ndaki yerini daha iyi alg layabilirsiniz:

1. Dünyan n en büyük 500 irketinde hala aile irketlerinin a rl var ve yüzde 19 gibi önemli bir orana sahipler.

2. McKinsey, “aile irketi” tan m n yaparken, “CEO’yu atama yetkisine” ve “En az yüzde 18 hisse kontrolüne” dikkat çekiyor. Ayn ara t rmaya göre 500 global irket içinde bu tan ma uyan ailelerin pay 2005’te yüzde 15’ti.

3. 2005’ten sonra listeye en çok irket sokan ülkeler Brezilya, Çin, Rusya, Güney Kore ve Tayvan oldu. Bunlar n önemli bölümü de aile kontrolünde.

4. McKinsey’e göre 2025 y l nda dünyada en az 1 milyar dolar ciroya sahip 15 binden fazla irket faaliyet gösterecek. En önemlisi ise bunlar n yüzde 37’si yükselen pazarlardaki aile irketlerine ait olacak. Yani aileler gücünü korumay sürdürecek.

A5. 2005 y l nda dünyada sadece 5 bin adet 1 milyar dolar üzeri irket oldu u dikkate al nd nda, önemli bir gücün do aca n ve buna da geli mekte olan ülkelerdeki aile irketlerinin öncülük edece ini söylemek mümkün.

6. Büyük Amerikan irketleri aras nda da ailelerin pay yüksek. Global 500 içindeki Amerikal olanlar n pay yüzde 15’i buluyor. Bu, 2005’teki oran n birkaç puan alt nda. Ailelerin yönetti i irketler aras nda dünyan n en çok ciro yapan irketi Wal-Mart da var.

7. Avrupa’da borsalarda i lem gören irketlerin hala yüzde 40’ ailelerin kontrolünde.

Bu tablo unu da ortaya koyuyor: Dünya çap nda devler yaratmak için irketlerin ailelerin kontrolünden ç kmas ve yabanc lara sat lmas gerekmiyor.

Kurumsalla ma, ailenin yönetimi b rakmas anlam na gelmiyor. Modern anlamda yönetim organizasyonu, iyi yönetim ilkeleri ve do ru stratejilerle irketler global ölçekte organizasyonlara dönü ebiliyor.

Do alar gere i aile irketlerinde “uzun vadeli dü ünebilme” yetene i var. K sa vadeli sonuçlara odakl profesyonel yöneticilerden farkl olarak, gelece e ve yetene e yat r m yapabiliyor, ölçülü borç riski alabiliyorlar. Bu da onlar daha avantajl k labiliyor.

Türkiye’deki irketlerin de alg lar n bu yönde olu turmalar nda yarar var. Önümüzdeki y llarda yarat lacak 1 milyar dolarl k irketler aras na, Türkiye’den de çok say da irketi katmam z mümkün… Bunun için aile irketlerinin, kurumsalla malar n tamamlamalar , do ru strateji olu turmalar , liderlik kadrolar n doldurmalar ve inovasyona a rl k vermeleri gerekiyor. “Çok say da milyar dolarl k aile irketi yaratmak mümkün mü” diye soranlara ise Güney Kore, Tayvan gibi ülkelerin irketlerini örnek gösteririm.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.