Sabri Ülker o lunu nas l haz rlam t ?

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU - Katkılarıyla.

Her türden irket için “sonraki lideri” haz rlamak ve seçmek önemlidir. Dünyada çok say da irket, “yedekleme” yöntemiyle CEO ya da aile liderini haz rlar, her türlü sürprize kar önlem al r. Türkiye’de bunu yapanlar var m ? Evet var… Ancak ben hala irketlerde en önemli sorunun bu oldu unu dü ünüyorum. Sonuçta iyi seçim, irketlerin sa l kl ve büyüyen bir performansla yollar na devam etmesine büyük katk sa l yor. Bak n z Ülker Grubu…

Rahmetli Sabri Ülker’in, Hulusi Turgut taraf ndan yaz lan an lar nda, ilgiyle okudu um bir bölüm de Y ld z Holding’in ba kan Murat Ülker’in ba kanl üstlenmesi ve ondan önceki haz rl k süreci oldu. Ben bu süreçten birkaç paragrafl k bölümü payla mak istiyorum: TEK BA INA AYAKTA DURAB LMEK Ç N Babam n beni sviçre’ye yaln z ba ma yaz okuluna göndermesi büyük cesaret i iydi, çünkü ablamla benim üstümüze titriyordu. Sonradan anlad m ki bizi hayata haz rlamak istiyormu . O y llarda küsen, k r lan, toplum dilinde “muhallebi çocu u” denen tipteydim. Yaz okulundan sonra o tabiat mdan hiç eser kalmad . GEREK RSE N BATIRSIN D YE lk i deneyimim bir kitapç açmakt . Bu dükkan açabilmek için büyükçe bir deniz motorum vard , onu satt m. Paras yla ehzadeba ’nda bir kitap ve k rtasiye dükkan açt m. Dükkanda kitap sat lar zay ft ama fotokopi i inden çok güzel para kazan yordum. Yan mda bir de orta m vard . Üniversite y llar nda ticaretin tad n ald m. DÜNYAYI TANI, KEND N GEL T R Üniversite y llar nda i hayat ma ba lad m ama belli bir aray içindeydim. Belli konularda yurtd okullara ve kurslara gittim, sempozyum ve seminerlere kat ld m. Babam da “ yi olur, git kat l” dedi. Amerika’da hamurcu kursuna bile gittim. Fabrika ve tesisler gezdim.

HAZIRSIN BA KAN OL

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.