li ki yönetimini David Bork’tan dinleyin

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

BSABR ÜLKER ana sorsalar, “Aile irketleri için en kritik konu nedir” diye, yan t m “ li kiler” olacakt r. Hiç üphesiz, aile irketlerinde ba ar ya da ba ar s zl k ili kilerin yönetimiyle do ru orant l . Bir aile irketinde bazen 2 karde , bazen çok say da karde , ye en, kuzen ve e ler olur… Ancak, çok ki ide görülmeyen sorun, 2 karde te ya anabilir. O nedenle irketlerin “ili ki yönetimine” odaklanmalar n , ba ar l örnekleri incelemelerini öneriyorum.

Bu konuda örnekleri dinlemek isteyenler için ise

Ola an çar amba icra kurulu toplant lar ndan biriydi. Babam, “Murat yerinden kalk, buraya otur” dedi. Art k ben, senin yerinde oturaca m. Bundan sonraki icra kurulu toplant lar ndan beni haberdar edersiniz. Toplant lara arzu edersem gelirim. Sizleri dinlerim, bir iste im olursa onu da söylerim. Ama bundan sonra burada sen oturacaks n.

Ben dört paragrafta özetledim, ancak uzun, deneme, yan lma ve derslerle dolu iyi bir haz rl k süreci… Gördü üm kadar yla Murat Bey, o lu Yahya Ülker’i de imdiden babas ndan ö rendikleri ve kendi tarz yla gelece e haz rl yor. Bir gün bu deneyimlerini mutlaka anlatmas gerekir diye dü ünüyorum. Capital Dergisi’nin yazar , ünlü dan man David Bork’un 12 Aral k’ta yapaca workshop’u tavsiye ediyorum. David, bu program nda çe itli konular n yan s ra “ili kiler” konusuna odaklanacak, sorular yan tlayacak. Ayr ca Boyner’den Ümit Boyner, Sanko’dan Zeki Konuko lu, Anadolu Grubu’ndan Altu Aksoy gibi aile bireyleri de ayn konuya odaklanacak. Kat lmak isteyenler için info@bizzconsulting.com.tr adrese email atabilir ya da 0212 347 45 24 nolu telefonu arayabilirler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.