Markal zeytincilik geliyor

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

alatya adamlar Derne i (M AD), 370 üyesi ve 2 bin ki ilik ileti im çevresiyle ülkemizin en önemli STK’lar aras nda yer al yor. Bünyesinde LC Waikiki, Tuna Çelik, Hayat Kimya, Gizia, Önay Grup, Medicana, Özak GYO, Tiffany-Batik ve Özya ar Galvaniz gibi önemli irketleri bar nd ran M AD, 10-15 milyar dolarl k bir ciroyu temsil ediyor. Üyeleri yakla k 100 bin ki iye i imkan sa l yor. 2010’da kurulan kad n kollar ise 40 üyeye eri mi durumda ve hedefleri kad n üye say s n 100’e ç karmak. Malatya Film Festivali s ras nda M AD Kad n Kollar Ba kan Kadriye Yüksel ve M AD Genel Sekreteri Hakan Odaba ’ndan, kurulu un çal malar hakk nda bilgi ald m. Yüksel, “Üyelerimiz bir projeye bakar, ‘Bütçesi

Mnedir’ diye sorar ve an nda koordine olarak projeyi ya at rlar” dedi. M AD üyeleri uyumlu ve cömert yakla mlar yla Türkiye’ye örnek olacak bir birliktelik yaratm . Elele vererek Malatya’da büyük i ler ba arm lar. te birkaç örnek:

M AD nönü Üniversitesi’ndeki Teknokent’in kurucu orta konumunda.

Kimsesiz çocuklar için yapt rd Sevgi Evleri’nde 150 kimsesiz çocu un bak m n üstleniyor.

M AD Konukevi, y lda 50 bin hasta yak n na konaklama imkan sunuyor.

Malatya E itim Bursu Platformu, M AD önderli inde kurulmu ve 2010’dan beri her y l 1.200’ü a k n ö renciye burs sa l yor. YA TÜKET M YETERS Z Zeytini yeme konusunda sorunumuz yok. Dünyada sofral k zeytin tüketiminde ilk s ralarday z. Ancak zeytinya n tüketmeye gelince ayn ba ar y gösteremiyoruz. Katma de er yaratmak için üretimimizi art rmak ve dünyada kendi markalar m zla rekabet etmek zorunday z. SEVD RMEK VE MARKALA MAK ART Komili, Madra ve K rlang ç markalar n n sahibi Ana G da’n n genel müdürü Ümit Ersoy ve Ana G da Pazarlama Müdürü Simin Onat Özkar’ n verdi i bilgiye göre 2014-2015 hasad ülkemiz için bereketli geçecek. Tahminler yakla k 200 bin ton zeytinya elde edece imiz do rultusunda. Ümit Ersoy, dünyada zeytinya n en çok tüketen ülkelerin üreticiler oldu unu hat rlat yor. Yani, ya sevmek için öncelikle onu üretmek ve sevdirmek gerek. ANA GIDA’NIN PAZARLAMA STRATEJ S Ana G da, pazarlaman n tüm kurallar n yerine getiriyor. En iyi ya sunmay sa layacak bir tedarik zinciri kurmu durumda. i e, kutu, tan t m malzemesi tasar m na özenle yakla yor. Reklama kaynak ay r yor. eflerle özel programlar yap yor. Küçük efler program yla çocuklara zeytinya n sevdirmeye çal yor. Ticari kanala ve üreticilerin e itimine büyük yat r m yap yor. Yurtiçinde oldu u gibi yurtd nda da bilimsel çal yor. Japonya’dan Avrupa ve Amerika’ya pek çok ülkede markalar yla rekabet ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.