RÖK’ten Kar la t rmal Reklamlar Semineri

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

eklam Özdenetim Kurulu (RÖK), 23 Ekim 2014’te yurtd ndaki özdenetim mekanizmalar n n çat kurulu u olan EASA’n n (European Advertising Standards Alliance) y ll k toplant s kapsam nda “Kar la t rmal Reklamlar” semineri düzenledi. Seminerde, AB üye ülkelerindeki yetkili özdenetim kurulu lar n n temsilcileri deneyimlerini aktard .

Sorumlu davranmak gerek EASA Genel Müdürü Oliver Gray, sadece geleneksel reklamda de il online reklamda da esaslara uyulmas gerekti i üzerinde durdu. Reklamverenin iddialar na ait bütün kan t belgelerini yay na ç kmadan önce haz r bulundurmas gerekti ine de indi. Dünya Reklamverenler Federasyonu Ba kan Stephan Loerke ise iyi, do ru ve dürüst yap lan kar la t rmal reklam n yeni ürün geli tirmeyi sa layaca n , tüketicilere yetki vererek onlar n karar vermesini kolayla t raca n , ancak öncelikle sorumlu davran lmas gerekti ini vurgulad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.