kinci nesil nas l ba ar l olur?

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA - FATOŞ KARAHASAN fkarahasan@gmail.com

Antalya’n n en ünlü turizm yat r mc lar ndan olan Barut Ailesi Antalya-Dedeman Oteli’ni sat n ald . 125 milyon dolarl k yat r m yap lan otel, AkraBarut ad yla hizmete girdi ve hemen Antalya Piyano Festivali’ne sponsor oldu. Tam 43 y ld r turizm alan nda faaliyet gösteren Barut Grubu, ayn bölgeye ve ayn sektöre odaklanmay seçen nadir kurulu lardan biri. Grubun dikkat çekici bir ba ka özelli i birinci ve ikinci neslin birlikte uyum içinde çal may ba armas . Bugün 9 bin yatak kapasitesine ve 3 bin çal ana sahip olan Barut Hotels’in Ege ve Akdeniz sahillerinde toplam 10 resort ve 1 ehir oteli var. Tripadvisor, Holidaycheck, Tui Holly ve Travel Life gibi turizm profesyonellerinden 257 ödül kazanm . Barut Hotels Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) eski ba kan Ahmet Barut’a, aile irketi olarak nas l uyum sa lad klar n sordum. Babalar duayen turzimci Ali Barut’un, üç o luna güvendi ini, onlara her zaman yetki verdi ini, i i ö retti ini ve ikinci neslin tavsiyelerine aç k oldu unu söyledi. Çocuklar na i i devretmemek için direnen, de i imden korkan ve yenilikten kaçan ilk nesil, yaratt i i kendisi yok edebiliyor. Onlara önerim, Antalya’ya uçsunlar ve Barut Ailesi’yle bir yemek yiyerek uyumun s rlar n dinlesinler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.