Japonlarla çal rken bu noktalara dikkat

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

Ülkemizdeki Japon yat r mlar art yor. Japon Teknoloji irketi OKI’nin, 2002’den bu yana Türkiye’de genel müdürlü ünü yapan Lusi Adut’tan Japonlarla çal mak isteyenler için öneriler ald m.

Çok s k çal ma ve dan ma al kanl olan Japonlarla çal rken detaylara özen göstermelisiniz.

Japonlar için planlama çok önemlidir. Sizin de planl i hayat na adapte olman z ve plan aksad zaman yarat c çözümler geli tirmeniz gerekir.

Sayg Japon kültürünün en önemli ö elerinden birisidir.

Japonlarla ileti im kurarken baz küçük kurallar bilmek hayat kolayla t rabilir. Örne in, bir Japon i adam yla tan t n zda mutlaka kart al veri inde bulunmakta, iki elle kart n z verirken isminizi de sesli söylemeniz de yarar vard r.

Japon i adam veya kad n yla konu urken soyad yla hitap etmek ve sonuna bizdeki bey veya han m hitaplar na kar l k gelen ‘san’ ekini getirmek yerinde olur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.