Anlaml inovasyonlar

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

novasyon, insanlar n ya amlar na anlam kazand rmak amac yla yap ld zaman ba ar l i sonuçlar elde ediliyor. Bu gerçekten yola ç kan Philips, Ortado u Bölgesi ülkeleri ile e zamanl olarak ba layan yeni kampanyas n “ novasyon ve Siz” (Innovation and You) söylemi üzerine kurmu . Philips Marka ve Kurumsal leti im Müdürü Ebru Bilge, Türkiye’deki ekibin tüm çal malar n 123 y ld r Philips’in DNA’s nda olan anlaml inovasyon yakla m do rultusunda tasarlad klar n n alt n çiziyor.

Philips Türkiye, sadece internet üzerinden yay nlad iki tan t m filmi haz rlam . lk film, kurulu un Çanakkale Sava ’n n 100. y l nda Çanakkale ehitleri An t için yapt ayd nlatma çal mas çerçevesinde kurgulanm … air ve yazar Sunay Ak n’ n katk s yla haz rlanan filmin duygusal tonu a r bas yor. kinci tan t m filmi, günlük ya am n içine yerle tirilmi . Philips Çorba Ustas ürünü çevresinde örülen senaryo, çocuk, anne, sevgi, aile, do a gibi izleyicinin yüre ini s tan ögelerle zenginle mi . Kampanyan n reklam filmi, Philips’in Türkiye’de sa l k, ayd nlatma ve tüketici ürünleri alanlar nda yapt çal malar bir araya getirerek, anlaml inovasyon temas n reklamlara ta m .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.