NASIL YAPILDI?

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA -

apital’in gelenekselle en “Türkiye’nin En Be enilen irketleri” ara t rmas n n 15’incisi bu y l da geçen y l oldu u gibi i dünyas ndan büyük ilgi gördü. 650 irketten 1.620 orta ve üst düzey yöneticinin kat ld dev ara t rmada Türkiye’nin En Be enilen irketleri’nin yan s ra 38 sektörün en be enilen ilk 3 irketi de aç kland .

Türkiye’nin En Be enilen irket’i, görü ülen tüm i dünyas temsilcilerinin görü leri üzerinden hesaplan rken sektörlerin en be enilen irketi ise sadece ilgili sektörün temsilcilerinin yan tlar de erlendirilerek belirlendi. Ankete kat - lan yöneticiler, en be endikleri irketi belirtirken “kendi irketleri haricinde” bir yan t verdi.

GfK Özel Ara t rmalar Genel Müdürü Fulya Durmu , bu y l en be enilenler listesinde geçen y llardan farkl sonuçlar ortaya ç kt n söylüyor. Çal an memnuniyeti kriterinin ön plana ç kmas n da buna örnek gösteriyor ve “Çal anlar memnun irketler art k daha fazla be eniliyor ve prestijli bulunuyor” diye konu uyor.

Türkiye’nin En Be enilen irketleri ara t rmas n n farklar ndan da bahseden Durmu , “Bu kadar uzun süredir yap lan ve i dünyas ndan bu kadar yüksek say da yöneticiye ula an çal malara pek rastlam yoruz. Türkiye’nin En Be enilen irketleri ara t rmas , bu yönüyle sürdürülebilir olmay ba arm bir proje. Benzer s ralama ara t rmalar nda kurumdan daha çok markaya odaklan ld n görüyoruz” diye konu uyor.

Durmu , ara t rmadan ç kan çarp c sonuçlarla ilgili ise u yorumlarda bulunuyor: “ dünyas taraf ndan en be enilen irketi belirleyen 20 kriter aras nda, uluslararas pazarlara entegrasyon, hizmet ve ürün kalitesi, güvenilir irket olma ve finansal sa laml k gibi kriterler irketlerin yüksek performans sergiledi i alanlar olarak kar m za ç - k yor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.