B L M ÖN PLANDA

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA -

n Be enilenler Ligi’nde genel be eni kriterleri aras nda ilk s - ralarda teknolojiye verilen önem de dikkat çekiyor. T-Systems Genel Müdürü Sinan K l ço lu da yeni dönemde teknolojiden etkin ekilde faydalanan irketlerin ön plana ç kt görü ünde. Teknolojideki ba döndürücü h z yakalayamayanlar n ise rekabette s n fta kald - n söylüyor.

irketlerin bili im yat r mlar nda bir ivme ya and na da dikkat çeken K l ço lu, “Yak n zamanda BT’nin, yenilikçi, inovatif ve modern olmay hedefleyen irketler nezdinde bir numaraya yükselece ini söyleyebiliriz. En Be enilen irketler ara t rmas nda kazananlar da incelersek, bili im teknolojilerine yat r m n art k kaç n lmaz bir gerçek oldu u bir kez daha ortaya ç km durumda” diye konu uyor.

K l ço lu, yeni dönemde bili imi ön planda tutarak be eni skorunu art rmak isteyen irketlere de u önerilerde bulunuyor:

“Son 5 y ld r tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de mü teri deneyiminin öne ç kt bir süreç ya an yor. Yayg nla an internet ve h zla büyüyen mobil ileti im, tüketicilerin ki isel deneyimlerinde büyük bir rol oynarken, bu de i im h z n yakalayamay p tüketicisiyle etkin bir ba kuramayan irketler ise ne yaz k ki süreklili ini koruyam yor. Bu nedenle sektöründe en be enilenler listesinde yer almay hedefleyen bir irketin BT yat r mlar ndan uzak durmas art k mümkün görünmüyor. Bununla birlikte ne yaz k ki ülkemizde, özellikle orta ve küçük ölçekli irketlerde henüz bu anlay yeterince yayg nla - m de il. Büyük ölçekli irketlerden farkl olarak KOB ’lerde BT’ye yat r m yapma e iliminin yeni yeni geli ti ini gözlemliyoruz. Ancak bu tablonun çok yak n bir gelecekte de i ece ini rahatl kla söyleyebiliriz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.