“Ev ortamı sunuyoruz”

Capital (Turkey) - - ORTAMI - GARANT BANKASI B LGEHAN ERGENEKON

-YA AM DENGES ÖNEML

MASAJ KOLTUKLARI

yenili i çal ma ortam na ta yor. Bu y l itibar yla genel müdürlük binas nda yer alan ofislerde kullan c dostu, ergonomi sertifikal ve tasar m ödüllü sandalyeler kullan lmaya ba land . Mobilyalar da sandalyeler gibi çal an ergonomisine uygun olarak tasarlanm durumda. Son dönemde üzerinde çal t klar bir di er konunun da ofislerde çal anlara ayr lacak özel alanlar oldu unu belirten Garanti Bankas nsan Kaynaklar Ko-

P&G TÜRK YE K D REKTÖRÜ

Çalı anlarımızın sa lı ı, sosyal hayatla ba lantılı olmaları ve özel hayatlarıyla i hayatını dengeleyebilmeleri bizim için çok önemli. Bu kapsamda Vibrant Living programımız çalı anlarımızın hem daha sa lıklı hem daha verimli çalı ması için geli tirdi imiz çok farklı alanlardaki yenilikçi projeleri kapsıyor.

Çalı ırken hızlarını artıran dijital çözümlerden tutun da ofisimizdeki fitness center’ın yönetimine sürekli iyile tirme ve yenilikler yapıyoruz. Son aylarda bu alanda yaptı ımız en önemli uygulama ofisimizde bulunan bir katın yeniden dizayn edilerek çalı anların ev ortamında hissetmelerini sa lamak amacıyla tasarlanıp, kullanıma sunulması oldu. Rahat kanepeler, TV ekranları, oyun alanı, masaj koltukları, dinlenme odası gibi farklı opsiyonlarla çalı anların ev ortamında hissetmelerini amaçlıyoruz. ordinatörü Osman Tüzün, “Bu bölümlere yerle tirilen daha rahat koltuklar ve puflar çal anlar n dinlenme zamanlar nda keyifli vakit geçirmesine olanak sa l yor. Ayn zamanda ça r merkezi gibi çal ma sistemati i daha farkl olan bölümler için de dinlenme odalar ve oyun alanlar nda geli tirmeler yapmaya devam edece iz” diyor.

Garanti Bankas , çal anlar n n i ve ya am ili kisine katk da bulunan tüm faaliyetleri 2 y l önce kurdu u Ya am li kisi ( Y ) ekibi çat s alt nda yönetiyor. Y ’nin kurulu undaki temel amac n, çal anlar n ya amlar n renklendirecek etkinlikleri sunmak oldu unu anlatan Tüzün, bu etkinlikleri k saca öyle payla - yor: “Bu kapsamda Y e lence ad n verdi imiz birçok kültür sanat ve sosyal etkinlik faaliyetimiz var. Y sohbetlerde alan nda uzman konu mac larla çal anlar m z bulu turuyoruz. Bu bulu malar n yan s ra hobilerini destekleyecek pek çok farkl alandaki kurslar Garanti Bankas çal anlar n özel olarak düzenliyoruz.”

SPOR MERKEZ YLE ÖNE ÇIKIYOR

Mercedes-Benz Türk’ün insan kaynaklar stratejik hedeflerinden biri “cazip i veren olmak”. Bu kapsamda çal anlar için tüm lokasyonlarda spor merkezleri bulunuyor. Bu merkezlerde, ki iye özel programlar n yap ld fitness merkezi, basketbol, voleybol, dans, aerobik, masa tenisi, squash, tenis, badmington gibi spor aktivitelerinin yap labilmesi için gerekli teçhizat ve altyap yer al yor. Mercedes-Benz Türk nsan Kaynaklar Müdürü Salih Ertör, spor okullar nda çal anlar n n çocuklar n n basketbol, futbol, masa tenisi, voleybol gibi spor bran lar n n yan s ra, folklor, çömlek atölyesi, kurabiye yap m gibi kurslardan da yararlanabildi ini be-

D YET SYEN PROGRAMLARI

Ayrıca, Gebze fabrikamızda 2009’dan beri Vibrant Living programını uyguluyoruz. Bu uygulama kapsamında fabrika çalı anlarına fitness ve diyetisyen programları, göz taraması, eker ölçümü, stres seminerleri gibi uygulamalarla sa lıklı beslenme, sa lıklı ya am ve sa lıklı ofis ortamı gibi imkanlar sunularak motivasyonlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.