Süta ’ n yeni yay lma stratejisi

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

1 2 3 4

5

6

7

8

raya k sm n da Serpil Han m üstleniyor.

Bursa Karacabey’deki tesislerdesiniz. Burada bir gününüz nas l geçiyor? Neler yap yorsunuz?

TT: Ottan sofraya de er zincirimizde Süta ’ n ihtiyac olan yüksek kaliteli, yüksek standartl çi imdi 2 ikisi yurtd nda 4 fabrikam z var. ki y l içinde 6 fabrikaya ula aca z. 6 ana kategori, 70 alt kategoride rekabet ediyoruz. Her y l 120 bin noktaya ula yoruz. Sektör 2013’te yüzde 10 büyürken, Süta yüzde 16 büyümeyle 1,6 milyar TL ciroyu yakalad . Türkiye’de y ll k ki i ba na süt tüketimi 16,5 litre, Avrupa’da 65 litre. lk hedefimiz Türkiye’yi Avrupa seviyesine yakla t rmak. K br s, Japonya, ABD, Ortado u ve Kuzey Afrika’ya ihracat m z 15,5 milyon dolara ula t . Distribütörlük kanal yla ihracat art raca z. Türkiye’deki 4 operasyonumuzu tamamlad ktan sonra yak n co rafyan n sütçüsü olmak gibi bir plan m z var. Çok büyük f rsatlar var. Türkiye, Makedonya ve Romanya’daki yat r mlar m z , Avrupa’ya do ru art rmak istiyoruz. Rusya’ya ihracat için sertifikam z ald k. Bir sonraki ad m n neresi olaca yla ilgili net bir plan m z yok ama bu pazarlar n bizi nereye götürece ini görece iz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.