“2 YILDA 2 YENİ YATIRIMI DEVREYE ALACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

rübelerle bir sonraki ad m n neresi olaca na karar verece iz. Bir sonraki ad m n neresi olaca yla ilgili net bir plan m z yok ama bu pazarlar n bizi nereye götürece ini görece iz.

F rsatlar izliyorsunuz yani... SV: Çok büyük f rsatlar var. Hem Türkiye’deki hem Makedonya ve Romanya’daki yat r mlar - m z , Avrupa’ya do ru art rmak istiyoruz. Ba ka bir i bilmiyoruz. Bütün i imiz sütçülük. Tek odakland m z konu da süt ve süt ürünleri. Bu, gerçekten uzmanla may , ustal gerektiriyor. Süta bir misyon markas . Bulundu umuz tüm pazarlar n en sevilen markas , en güvenilen kurulu u ve lider irketi olmak gibi bir vizyonumuz var. Tüm hedeflerimizi bu misyonumuz belirliyor. Bu misyon ve vizyon çerçevesinde daha fazla insan n sütün iyili inden ve bereketinden faydalanmas n istiyoruz.

Süt d nda bir sektöre girmeyi dü ünmüyorsunuz o zaman...

SV: Hay r. Be y l önce bunu netle tirdik, bu do rultuda bu misyonu ortaya koyduk. Tüm hedeflerimizi de bu misyon ve vizyon do rultusunda belirleyip ad m att k.

Sizin gibi irketler için Balkanlar d nda da f rsatlar var m ? SV: Var tabii. TT: Henüz dünyada kimse telaffuz etmezken

700 M LYON L TRE SÜT

u anda sütçülük faaliyetlerimizi Aksaray ve Karacabey’de yürütüyoruz. Bu y l 700 milyon litre süt almak plan yla yola ç k yoruz. 2015 ve 2016’y kapsayan en önemli iki projemiz, Bingöl ve Tire’deki iki büyük yat r m plan m z. 2015’te bu yat r mlara ba layaca z. Önümüzdeki iki y ll k sürecin sonunda da Bingöl ve Tire’de bu yat r mlar devreye almay planl yoruz.

4 BÜYÜK PROJE

Bingöl’de 80 milyon dolarl k bir yat r m plan aç klad k. Tire’ye de 120-130 milyon dolar yat r m yapaca z. Bu iki yat r m Aksaray ve Karacabey’in benzeri projeler olacak. 2015’in ba gibi Tire fabrikas n n temeli at lacak. Plan m z Türkiye’de böyle 4 proje yapmakt . Gitti imiz bölgeye sadece süt fabrikas götürmüyoruz. Sütçülük projelerimizi dörtleyece iz. Üretim kapasitemiz yakla k ikiye katlanacak.

YURTDI I YATIRIMLAR

Makedonya’daki tesise 13 milyon Euro, Romanya’daki tesise u ana kadar 7 milyon Euro yat r m yapt k. Romanya’daki tesiste altyap çal malar devam etti i için bu rakam 8-9 milyon Euro’ya ç kar. Bu yat r mlar m z da çok önemsiyoruz. Makedonya’da Üsküp’te bir fabrikam z var. Romanya’da da bir fabrika alm t k. 2015 y l nda Romanya’daki fabrikay devreye alacak ekilde altyap çal malar m z ba lad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.