“GİRİŞİMCİLERE ÖRNEK İŞLER YARATIYORUZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

SV: Türkiye’de gösterilen her çabay destekliyoruz. Kamu otoritesinin, özel sektörün yapmas gereken i ler var. Biz de bunlar n içinde yer al - yoruz.

Türkiye’nin toplam süt üretim ve tüketim miktar nedir?

SV: Geçen y l y ll k üretim 16 milyon tondu. Koyun ve keçi sütünü de dahil etti imizde toplam üretim 17 milyon ton.

YEM ÜRET YORUZ

Yakla k 5 bin dekarl k arazide, bizim ve üreticilerimizin ihtiyac olan yem ekimini ve üretimini yap yoruz. Üreticilerin hayvanlar n n ihtiyac olan kaba yem bitkilerinin üretilmesinde Aksaray ve Karacabey’deki arazilerimizde yem bitkisi ekimleri yap yoruz.

DÜNYADA TEK Z

Yakla k 13 bin ba l k sürüyle örnek dam zl k süt s r yeti tiricili i yap yoruz. Dünyada tek örne iz. Be ayr çiftlikte bu büyüklükte bir sürüyü kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetiyoruz. Model çiftlikler yaratarak gelecekte Türkiye’deki süt hayvanc l nda büyük i letme modelini benimseyecek giri imcilere örnekler yarat yoruz.

DÜVE YET T R YOR

Bununla birlikte bir de üreticilerimizin sürdürülebilir bir ekilde hayvanc l k yapabilmeleri, Türkiye’deki yerli geneti in geli tirilebilmesi için bir dam zl k seçme belgeleme örne i yaratt k. Burada da üreticilerimizden kendilerinin ihtiyaç fazlas 8 ila 10 ayl k düvelerini sat n al yoruz. Onlar toplama, tohumlama, yeti tirme istasyonlar nda, birbirine ba l 3 ayr çiftlikte ortalama 20 ila 21 ay ya nda ve 4 ila 5 ay gebelik ortalamas yla hastal ktan ari olarak üreticilerimiz için yerli, verimli gebe düveler üretiyoruz.

ÜRET C LER Ç N YEM

Hayvan n kaba yeminin yan s ra endüstriyel tesislerde i lenmi , yüksek kaliteli kesif yem ihtiyac da var. Sadece Süta ’ n üreticilerine vermek üzere yem üretimi yap yoruz. Kesif yem üretimi, yani yem sanayicili i de yap yoruz. Ancak yem sanayisinin içinde bir rakip oyuncu de iliz.

775 M LYON TL SÜT PARASI

Sütü toplama ve sat n alma k sm da benim sorumlulu umda. 13 bin ba l k sürüden Süta ’ n halihaz rda i lemekte oldu u sütün yüzde 7 ila 8’ini sezonsal olarak al yoruz. 2014’te 700 bin ton süt i lemi olaca z. Geçti imiz y l 650 bin ton süt i ledik. 2014’te üreticilerimize yakla k olarak 775 milyon TL süt paras ödeyece iz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.