“TÜM KATEGORİLERDE LİDERLİĞİ HEDEFLİYORUZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

mesine yard mc oluyor.

Süt ve süt ürünlerinde olmad n z kategoriler de var. Girmeyi dü ündü ünüz yeni kategori var m ?

SV: Yeni girece imiz alan olmayabilir ama biz yeni kategoriler yarat yoruz. Süzme peynir mesela. Bazen pazarda olmad m z ürünleri yap - yoruz. Örne in Babymix diye bir ürün var. Bugün hala Türkiye’de ilk ve tek. Hüptrik çocuklarda süt ve süt ürünleri tüketimini art rma amac m zla uyu sun diye ç kard m z bir yo urt. Çok eskiye dönerseniz cac m z, sar msakl yo urdumuz var. Bunlar Süta ’ n ustal n n ve uzmanl n n bir göstergesi.

4.600 çal an, 30 bin üreticiniz var. Süta toplamda ne kadarl k bir ekosisteme sahip?

SV: 4.600 ki i sigortal . Ana distribütörlerimiz de var tabii. u an sadece bu ürünleri pazara sunmak için 6.000-6.500 ki i çal yor. Bunlar n d nda süt ald m z 32 bin 500 üreticimiz var. Çarp 4 yapmazsak bile 250 bin ki iye do rudan dokunuyoruz. 1 milyon ki iyle temastay z.

YA L DER YA K NC

Ayran, yo urt, peynir, tereya nda lideriz. Keyif, lezzet, form, sa l k kategorisinin birçok alt k r l m var. Kimisinde lider kimisinde ikinci markay z. Ayran kategorisinde yüzde 45, tereya nda yüzde 19, peynirde yüzde 26, yo urtta da 28 ciro pay yla pazar lideriyiz. Toplamda Süta indirim marketleri hariç ölçümlemelerde yüzde 24 payla takip eden rakip markalara göre pazarda aç k ara lider marka konumunda. ndirim marketleri dahil ölçümlerde de toplamda Süta yine yüzde 16 pay ile rakip markalara göre aç k ara lider konumunu muhafaza ediyor.

L DERL PEK T R YORUZ

UHT sütte lider de iliz. Türkiye’de 8 y ld r süt ve süt ürünleri sektöründe lideriz ama önemli olan tüm kategorilerde lider olarak liderli i peki tirebilmek. Her geçen y l bize en yak n rakibimizle aram zdaki fark açarak yürüyoruz. Bu çerçevede de tabii yava yava tüm kategorilerde liderli e do ru gidiyoruz. Keyif, lezzet, form-sa l k diye tan mlad m z ürünlerde lider olamad m z markalarla ilgili sürekli planlar m z var. çme sütü taraf nda da liderli e do ru ko ma yolunda sürekli proje yap yoruz.

MEYVEL SÜTTE HIZLI

Fabrika say s n n artmas yla birlikte hem pazar hem lojisti i daha etkin yönetebiliriz. Bu da rekabet kar s nda bizi güçlü k lacak. Son 6-7 y ld r tüm planlar m z tüm kategorilerde lider olabilmek üzerine kurulu. Zaten uzun ömürlü sütte çok konsantrasyonumuz yoktu. Daha çok pastörize ürünlerde süt, yo urt ve peynirde iddial y z. Uzun ömürlü süt konusunda uzmanla yor, yat r mlar m z art r yoruz, çe itlendiriyoruz. Meyveli sütte daha önce pazarda etkin de ildik. Son iki y ld r bu alanda pazar lideri olmak üzere 2’nci s raya geldik. Önümüzdeki y l umut ediyorim ki pazar lideri olaca z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.