“1,5 yılda 2-4 kat değerlendirdiğimiz girişimler var”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - HASAN ASLANOBA

dar çok da duymuyorduk. B çakç lar CEO’su Sadrettin Dai, yeni ortakl k yap s n n irkete en çok profesyonelle me ve kurumsalla ma alanlar nda de i iklikler getirdi ini ifade ediyor. Dai, fonun yaratt de i imi öyle aktar yor: “Profesyonel yöneticilerin yetki ve sorumluluk alanlar geni letildi, veri ve analizlere dayal bir karar verme mekanizmas kuruldu. Profesyonel yöneticilerin karar alma mekanizmas nda yer almaya te vik edilmesi en temel de i iklik. Bunun neticesinde irketin büyümesine yönelik kararlar profesyonellerce al nd . Ayr ca ba ms z ve iç denetim, operasyonlar n ayr lmaz bir parças halini ald . Yeni ortakl k sonras nda kurdu umuz bütçe raporlama sistemi irket için önemli bir kaynak ve de er oldu.”

Fonun kurumsalla t rd bir di er irket ise tatilsepeti.com. 2013 May s’ nda Londra merkezli yat r m fonu Bancroft Private Equity’nin ortak oldu u irkette al nan aksiyonlar irketin yönetim kurulu ba kan Kaan Karayal öyle anlat yor: “Fon ortakl ndan sonraki ilk hedefimiz irketi daha kurumsal hale getirmek ve sistem odakl bir yakla m hayata geçirmek oldu. Bu anlamda organizasyon yap s n tekrar ekillendirdik. Sonuçta büyüme h z m z artt ve yüzde 40’a ula t .”

F NANSAL DESTEK FAKTÖRÜ

Fonlar n irketlere yapt klar en önemli katk lardan biri mali yönetim alan nda gerçekle iyor. Fonlar, bilanço ve

YÖNET ME TAVS YELER

ÖZEL DESTEKLER

NETWORK’Ü AÇTIK

/ Aslanoba Capital

Modanisa’n n kurucusu Kerim Türe'nin irketin yönetim kurulundaki yerine ilave olarak CEO olarak görev almas için yönetime destek olduk. Bu hamleyle beraber irketin u anki ba ar l büyümesi ve yat r m f rsatlar n n önü aç ld . Dugun.com'un strateji ve finans direktörü Müge Ba aran' n irket yönetimine dahil edilmesinde K menajerimiz Sevla'n n önemli katk s oldu.

Hemenkiralik’ n yabanc bir ortakla i birli ine gitmesinin önünü açan tan t rmay gerçekle tirdik. Giri imlerimizi desteklemek için giri imin ihtiyaçlar na özel desteklerimize ek olarak toplu destek sa layan uygulamalar m z bulunuyor. Bunlar öyle: Giri imlerimizin geli imlerini, gelecek planlar n ve finansallar n ayl k raporlarla takip edip onlara stratejik konularda bir dü ünce orta oluyoruz.

K, teknoloji, pazarlama ve finans alanlar nda deneyimli ekibimizle fonksiyonel desteklerde bulunuyoruz. Giri imcilerimiz aras nda fikir payla m n giri imci bulu malar ve eposta listeleri üzerinden sa l yoruz. Giri imcilerimize yeni yat r m bulmalar için yat r mc network'ümüzü aç yoruz. Yat r ma ba lad m z 1,5 y ll k süre içinde de erlemesi 2 kat ila 4 kat aras nda büyümü giri imlerimiz bu ba ar öykülerinin gelece inin sinyallerini veriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.