“Avrupa’da ilk 3’ü hedefliyoruz”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - ALP SAUL Mü terilerimizin say s n ve sadakatini artt racak uygulamalara a rl k verildi. süreçlerinde mü teri odakl faaliyetlere h z verdik. Uluslararas benchmarklar konusunda destek ald k. Son olarak, Cinven’le birlikte çal arak irketimizin fina

nakit yönetimi alanlar ndaki uzmanl klar n yat r m yapt klar irketlere de aktar yor. Böylece hem fonlama ihtiyac n hem maliyetini azaltmay amaçl yorlar. TSKB Genel Müdür Yard mc s Hakan Aygen, “Bir irkette fonun varl bile bankalarla olan ili kilerde hemen kendini hissettirir” diyor.

Namet, bu anlamda ansl irketlerden biri. Bahreynli yat r m fonu Investcorp, 2013 y l sonunda Namet’in az nl k hisselerini alarak Namet’e ortak oldu. Namet Yönetim Kurulu Ba kan N. Tar k Kayar, “Investcorp’la olan ortakl m z sonras uzun vadeli finansman temininde, kurumsal süreçlerin iyile tirilmesinde ve genel anlamda büyümenin h zland r lmas konusunda olumlu çal malar - m z oldu” diye konu uyor ve ekliyor:

“Art k gelece e daha sa l kl bakabiliyoruz. Investcorp’la sa lad m z sinerjiyle k sa zamanda organik büyümeyi gerçekle tirdik. Y l sonunda enflasyon oran nda büyüme bekliyoruz. Böylece di er hedeflerimize de bir-

/ Pronet YKB

LK 100 GÜN PLANLANDI

Londra merkezli Cinven, 2012 y l nda irketimize ortak oldu. lk i olarak yönetici ekibimizle birlikte ‘ lk 100 Gün’ planland . Oda m za mü terilerimizin ihtiyaçlar n ve beklentilerini ald k. Sürdürülebilir büyüme ve mü teri memnuniyetini geli tirmek ve ilerletmek ad na özel projeler haz rland . Bu projeler için uluslararas uzmanlar n deste i al nd .

F NANSMAN DESTE

PAYIMIZ VE MÜ TER M Z ARTTI

likte daha h zl eri ece imizi dü ünüyoruz.”

Ekol Lojistik de Aral k 2009’da Abu Dabi merkezli Invest AD ile yapt ortakl ktan en fazla finansal ve yönetsel anlamda destek görmü . irketin mali i ler genel müdürü Rasim Kartal, “Fon ortakl sonras nda sermaye ve kaynak art sa land . Ayr ca irketin kurumsal yap s güçlendi” diyor. Fon yöneticilerinden daha çok yönetsel konularda fikir ald klar n belirten Kartal, öyle devam ediyor:

“Fon ortakl öncesi Ekol cirosu 160 milyon Euro idi. 2014’te cironun 400 milyon Euro’yu geçece ini dü ünüyoruz. Fondan sonra y ll k ortalama yüzde 30 oran nda büyüyoruz. Ayr ca Avrupa’daki ilerleyi imiz h zland . Yurtd yap lanmalar sonucunda Ekol’ün Avrupa’daki i tirak say s 1’den 9’a yükseldi.”

YERELL KTEN KURTARDI

Global bak aç s ve global hedef tayini, fonlar n ortak olduklar irketlere yapt klar en önemli katk lar aras nda gösteriliyor. Bu nedenle fonlara minnettar olan Arzum Genel Müdürü Murat Kolba fonlar n irkete en büyük katk s n n global dü ünen bir organizasyona dönü meleri oldu unu söylüyor.

Son 5 y lda Arzum’un yüzde 49’u Ashmore Fonlar i - tiraki Turkish Household Appliance B.V.’ye aitti. 2013 y - l n n son döneminde Arzum Mediterra Capital ile ortak oldu. Bu süreçte hedeflerine ili kin somut ad mlar att klar n söyleyen Kolba , “Fon yöneticileri irketin röntgenini çekti. Zay f gördükleri yönleri iyile tirmek üzere insan kaynaklar na yat r m yap p verimlili i art r c ad mlar att lar. Orta m z n deste i ve tavsiyesiyle tedarik zinciri yönetimini iyile tirdik. Farkl finansal enstrümanlar kullanarak sa l kl bir yap olu turup uluslararas ba lant larda yard mc oldular” diyor.

Fonun en önemli katk s n n Arzum’u yerellikten s - y rmas oldu unu dü ünen Kolba öyle devam ediyor:

“Bizi ulusal ve uluslararas alanda yepyeni bir network’ün içine dahil olmaya te vik ettiler. Birlikte Londra’dan Hong Kong’a uzanan ili kiler a sayesinde Arzum’u yerellikten s y rarak global dü ünen bir organizasyona dönü türdük.”

Peki fon girdikten sonra Arzum’un finansal sonuçlar nas l geli ti? Arzum, GFK 2013 ara t rma sonuçlar na göre elektrikli ev aletleri sektöründe sat adedinde lider, ci-

BU RA KOYUNCU

RAS M KARTAL

DEMET ÖZDEM R

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.