“Sürekli büyümenin formülünü fonla bulduk”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - Bir daha fonla ortak olur musunuz derseniz olmam. Onlarla ortakl m z bir büyüme plan içinde yapt k fakat fon 3 y l içinde “Yat r m yapmayal m, kasada para bol olsun, irket daha çok de erlensin” mant nda ilerlemek istedi. Fonlar n sa l k sektörüne ç

/ Dünya Göz YKB

roda ise 4’üncü marka oldu. irketin cirosu ise fonlar n girdi i 2008’den bu yana 10 kat artt .

YEN YATIRIMLARLA YOLA DEVAM

Fonlar n ortak olduklar irketlere bakt m zda her birinin yüksek büyüme potansiyeli ta yan irketler oldu unu görüyoruz. Yüksek büyüme oranlar n yakalamak için de yeni yat r m art.

Türkiye’nin en önemli sa l k yat r mc lar ndan Medical Park Hastaneler Grubu, may s ay ndan bu yana dünyan n en güçlü fon kurulu lar yla yoluna devam ediyor. Her biri 100 milyar dolar n üzerinde varl k yöneten üç ayr k tadan, Kanada, Singapur ve Avrupa merkezli üç emeklilik fonu ile Turkven’in dan manl n yapt giri im sermayesi fonu, Medical Park’ n ço unluk hissesini ald . Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Ba kan Muharrem Usta, “Turkven’le birlikte Me-

/ Mavi CEO’su

DE M HT YACI

dical Park’ n büyümesi ve geli mesi için yat r mlara devam edece iz. Medical Park be y ll k planda 10 binden fazla yeni istihdamla büyüme stratejisini koruyacak ve 23 bin ki ilik uluslararas bir irket olacak. Yak n zamanda yeni hastaneler açaca z” diyerek yol haritalar n aktar yor.

Do a Koleji ise fonla birlikte devle en bir irket. 2011 y l nda Türkven’in ortak oldu u Do a Koleji cirosunu 10 kat art rarak 1 milyar TL’ye ta d . Bugün özel okul pazar ndan yüzde 11 pay alan grup yeni yat r mlar na h zla devam etti ini aç kl yor. Do a Koleji’nden yap lan aç klamada fonun etkisi hakk nda “Turkven’le yapt m z yat r m ortakl ile profesyonel yap lanma ve kurumsalla ma h z m z artt . Uluslararas vizyonumuzu, e itime kurumsal bak m z , marka stratejilerimizi ve insan kaynaklar kalitemizi sürekli geli tirdik, geli tirmeye de devam ediyoruz” deniyor.

2000’lerin sonuna do ru hedefimizi; perakendede güçlenmek, global jean pazar nda daha fazla söz sahibi olmak ve bir jean markas ndan global moda markas na do ru geli mek olarak belirledik. Amac m z büyümeyi ve bunu sürdürmeyi mümkün k lmak ve markan n kal c l n sa lamakt . Bu da yönetim ve vizyon de i im gerektiriyordu. te asl nda Mavi’nin bir giri im sermayesiyle ortak olmas fikrini tetikleyen de budur.

YATIRIM KARARLARI HIZLANDI

Mavi ve Turkven ortakl 2008 y l nda ba lad . Bu ortakl k, yat r m kararlar n n h zl al nabilmesini sa lad ve irketin büyüme ivmesini art rd . Bu dönemde kurumsalla man n, bilginin, profesyonelle menin, uluslararas de erlerle bütünle menin ve konjonktür ne olursa olsun sürekli büyüyebilmenin formülünü olu turduk.

MA AZALA MA ARTTI

Ortakl k, büyüme sürecimize ivme kazand rd . Mavi bugün, her y l yüzde 30’un üzerinde büyüme kaydeden bir irket konumuna geldi. Turkven ortakl ndan sonra toplam ciromuzu yakla k 4 kat, ihracat ise 3 kat art rd k. 190 ma azadan 353’e ula t k. 50 ülkede 5 bine yak n noktada Mavi markas n tüketiciyle bulu turuyoruz. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’daki i tiraklerimizi Rusya ve Hollanda’da kurdu umuz irketlerle art rd k. Yurtd nda da her y l 20-25 yeni ma aza aç yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.