EMREDENLER KRİZDE ETKİLİ

Capital (Turkey) - - ANALİZ -

Y ld z Holding Yönetim Kurulu Ba - kan Yard mc s Ali Ülker, grubun kaptan Murat Ülker’i öyle anlat yor: “Hedefleri çok net ortaya koyuyor. ‘Benimle gelen gelsin arkada ’ diyor. Önüne bakmay seviyor arkas na bakm yor. Büyük oynamay , büyük hedefler koymay seviyor ama bunu da rasyonel olarak de erlendiriyor. Büyük hedefe giden yolda da kaynaklar esirgemiyor. Güçlü, karizmatik bir lider.” Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu da Murat Ülker’i çok be eniyor ve “ i genelde delege eden, profesyonellere güveni tam olan, sonuçlar denetleyen ve üst düzey sonuçlar alabilen bir lider” diyor. Axa Sigorta Genel Müdürü Cemal Ererdi ise Murat Ülker hakk nda izlenimlerini öyle payla yor: “ irketini aile irketi kal plar ndan kurtar p kurallarla yönetilen bir müesseseye dönü türmeyi, büyütmeyi ve geli tirmeyi önemsiyor. Sadece performansa de il ili kilere de önem veriyor.”

AZ YORUM ÇOK ELE T R

Emredici tarz liderlik aslında hala dünya üzerinde en çok kullanılan liderlik tarzlarından biri. Daniel Goleman, “Bu klasik ordu tarzı yönetim en çok kullanılan ve en az etkili olan yöntem. Çünkü çok az olumlu yorum ve çok fazla ele tiri içeriyor” diyor. Bu tarzın en etkili oldu u dönemlerinse kriz zamanları oldu u belirtiliyor.

Türk i dünyasının seçimlerine göre emredici liderlik tarzını kullananlar arasında 5 isim öne çıkıyor. Bunlar sırasıyla Murat Ülker, Ahmet Zorlu, Güler Sabancı, Mustafa Koç ve Süreyya Ciliv.

“ZORLU’YA HAYRANIM”

Ekinciler Holding Yönetim Kurulu E Ba kanı Faruk Ekinci, tarzının emredici oldu unu dü ündü ü Ahmet Zorlu’ya yaptı ı çalı malar nedeniyle hayran. Zorlu’nun emredici ve otoriter kimli inin yanı sıra yenilikçili inin de altını çiziyor.

Ekinci, “Akıllı cep telefonu ürettiler. Samsung yolunda giden bir irket yarattı. Aynı zamanda vizyoner bir lider” diyor.

MESAFEL VE SAM M

Axa Sigorta Genel Müdürü Cemal Ererdi, tarzını be endi i liderlerden olan Güler Sabancı’yı öyle anlatıyor:

“Prensiplerini koyan, performansla yönetim ilkelerini benimseyen, mesafeli ancak aynı zamanda samimi olabilen, gelece i do ru okuyan ve yatırımlarını bu stratejik bakı açısına ba lı biçimde konumlandıran, gerekti inde sektörlerden çıkabilecek kararları alabilen, güçlü kadın patron profili çiziyor.”

BÜLENT ECZACIBA I

KAR ZMAT K VE DEMOKRAT K

dünyas n n tarz yla en be enilen liderleri aras nda yer alan iki isim Bülent Eczac ba ve Cem Boyner, i dünyas na göre pek çok ortak özelli e sahip. Her ikisi de demokratik, karizmatik, koçluk yapan ve vizyoner liderler aras nda. Demokratik ve karizmatik liderler aras nda öne ç kan di er isimlerse Güler Sabanc , shak Alaton ve Süreyya Ciliv.

Peki karizmatik lider nas l hareket eder, demokratik lider ne yapar?

Karizmatik liderler tak m na güven a layan, liderlik eden, adalet duygusu güçlü, kriz durumlar nda radikal çözümler üretebilen ve stres alt nda çal abilen güçlü ki iler olarak öne ç k yor. Bu tarz liderlerde rastlanan güçlü ortak ki ilik özellikleri ise özgüven, cesaret, izleyenleri üzerinde hayranl k uyand rma, ikna ve motive etme olarak ifade ediliyor. Capital’in ara t rmas nda i dünyas n n en karizmatik liderleri olarak görülen isimler Cem Boyner, Bülent Eczac ba , Güler Sabanc ve Süreyya Ciliv.

Demokratik liderlerin en önemli özelli iyse kararlara kat l m te vik etmek. Bu tarz liderler kararlar nda herkesin dü üncesini al yor ve tak m üyelerine de er verdiklerini hissettiriyorlar. irketin gitmesi gerekti i yön belirsizken ve liderin grubun ortak fikrine ihtiyac oldu unda en etkili liderlik tarz olarak öne ç k yor. dünyas en demokratik liderler aras nda ise s ras yla Bülent Eczac ba , Cem Boyner, shak Alaton ve Güler Sabanc ’y görüyor.

Ode Yal t m Genel Müdürü Orhan Turan, Bülent Eczac ba hakk ndaki fikirlerini öyle payla yor:

“Bülent Eczac ba ’n n tarz grubunun kurumsal yap s na pozitif yans yor. Di er yandan demokratik bir yönetici olarak kurum içi ba ar ve motivasyonu da art rd na inan yorum. Bülent Eczac ba , kültürel ve toplumsal ya ama sa lad katk larla Türkiye için önemli bir yönetici ve i adam .”

CEM BOYNER SHAK ALATON

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.