KİM BU LİDERLER?

Capital (Turkey) - - ANALİZ - GÜLVEN AYTEK N

G R MC VE YEN L KÇ

Listede sıralamaya giren liderlerin birincil ortak özelli i, “giri imci olma”, “yenilikçi dü ünme” ve bu do rultuda harekete geçme becerileri. Yenili e açık ve rekabetçi organizasyonlar yaratıyorlar ve

bu sayede de hem yerel pazara hem dünyaya kafa tutabiliyorlar. Üstelik sadece kendileri giri imci ve yenilikçi de iller, bu özelli i barındıran yöneticileri seçmeyi ve

onlarla çalı mayı tercih ediyorlar.

EFFAF VE AÇIKLAR

Ayrıca bu liderler, hem birey olarak hem yarattıkları ve yönettikleri irketleriyle effaf ve açık olmayı ve bu ekilde hareket etmeyi ilke edinmi

durumda. Blog’larıyla tweet’leriyle çalı anlarına, tüketicilerine ve tüm payda larına artık çok daha yakınlar.

HEDEF ODAKLI TAKIMLAR

Bu liderler, farklı dü ünen, farklı hareket eden ki ilerden korkmuyor, aksine onlarla olmaktan ve onları bir araya getirmekten çok mutlular.

Dolayısıyla farklı özelliklerde ve ihtiyaçlarda ki ilerle beraber çalı abiliyorlar ve onlardan hedef odaklı takımlar

kuruyorlar.

GÜÇLÜ L K A LARI

Son olarak bu liderler, güçlü ili ki a ları, i birlikleri ve i ortaklıkları kuruyorlar. Tüketicilerine fayda sa lamak, hem yerel pazarda hem globalde de er yaratabilmek için tedarikçileri, danı manlık irketleri hatta

rakipleriyle ortak hareket ediyorlar. aras nda Murat Ülker, Cem Boyner, Süreyya Ciliv ve Ferit ahenk de yer al yor.

Ali Sabanc ’n n liderlik tarz n be enen CEO’lar onun ayn zamanda eri ilebilir/ula labilir, vizyoner ve demokratik oldu unu dü ünüyor.

Yenilikçi liderlerin en önemli özelliklerinden biri, tak mlar n canland rmalar ve beyin f rt nas n te vik etmeleri. Yenilikçi liderlerin hemen hemen hepsi kendileri de çok h zl fikir üretiyor. Ali Sabanc , Murat Ülker, Cem Boyner, Süreyya Ciliv ve Ferit ahenk tamam yla bu tan mlamaya uyan liderler.

Yeni dönemin liderleri art k tweet’leriyle çal anlar na, tüketicilerine ve tüm payda lar na art k çok daha yak nlar. Planlar n , vizyonlar n , gelece e yönelik isteklerini her an ve gerçek olarak onlarla sosyal medyada payla may tercih ediyorlar. Bu liderlere ula abilmek de çok kolay. Murat Ülker ve Cem Boyner bu liderler aras nda yer al yor.

Back-Up Genel Müdürü Sitare Sezgin, Cem Boyner’in yarat c l n vurguluyor ve “Onun sayesinde i dünyas birçok ilke kavu tu. Ko ulsuz mü teri memnuniyeti kavram n gerçek anlamda içselle tiren ve hayata geçiren bir lider. Çok ba ar l bir hatip” diyor.

Arzum Yönetim Kurulu Ba kan Murat Kolba , eri ilebilir/ula labilir buldu u Ali Sabanc ’n n kurdu u s - cak ili kilerin lider olarak geri bildirim almas n kolay-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.