LİDERLERİ NASIL TANIYORLAR?

Capital (Turkey) - - ANALİZ - TUNCAY ÖZ LHAN MUHARREM YILMAZ

HIZLI TESP T VE YÖNLEND RME

Mudo Genel Müdürü Barı Karakullukçu, Borusan Holding CEO’su Agah U ur’u öyle de erlendiriyor: “Agah U ur, Mudo danı ma kurulu üyemiz. 2 ayda bir kendisiyle toplantılarda bir araya geliyoruz. Olaylara yakla ımını ve bizi yönlendirme tarzını çok seviyorum. ya am dengesini sa lamada en iyi modellerden biri. Konuya ne kadar uzak olursa olsun problemi çok hızlı tespit ediyor ve do ru yönlendirmelerde bulunuyor.

K REHBER

Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, i dünyasında kendi ailesinden Hacı Boydak ve Mustafa Boydak’ın tarzlarını be endi ini söylüyor ve öyle devam ediyor: “Motive edici, heyecanlandırıcı, co ku verici, yol göstericiler. Her sorunda yol gösterici ve rehber oluyorlar. Murat Ülker, çok etkin ve yetkin bir lider. Kendisini takdir ediyorum. Mustafa Koç’un da babacan, co kulu, heyecan verici, motive edici bir tarzı oldu unu dü ünüyorum.”

YETK VER YORLAR

Süta Genel Müdürü Serpil Veral, “Hüsnü Özye in vizyoner bir lider. Yetki de verdi ini dü ünüyorum. Mustafa Koç da vizyoner ve yetki veriyor. Kurumsal yönetim ilkelerine sadık. Muharrem Yılmaz vizyoner, yenilikçi, sorumluluk sahibi ve i ine a ık bir lider. Çalı ma arkada larını ortak bir hedefe do ru yönlendirmede çok ba arılı” diye konu uyor.

KOÇLUK YAPAN CEO’LAR

la t rd n söylüyor. Kolba , “Sabanc , eri ilebilir/ula labilir lider olman n tüm avantajlar n ya yor” diyor. Mentorluk ya da koçluk yapan olarak tan mlanan bu tarz liderlik modelinde, lider bireyleri geli tirmeye ve bireylerin performanslar n nas l geli tirebileceklerine odaklan yor. Bireysel hedeflerle irketin hedeflerini bir noktada bulu turan koçlar, Goleman’a göre kendini geli tiren ve daha fazla sorumluluk almak isteyen çal - anlarla harika sonuçlar yarat yor.

CEO Club üyeleri bu tarz liderli in en önemli temsilcileri olarak Hüsnü Özye in, shak Alaton, Tuncay Özilhan, Bülent Eczac ba ve Abdülkadir Konuko - lu’nu görüyorlar.

LAV Genel Müdürü Tu rul Baran, Türk i dünyas nda yönetim tarz yla en be endi i liderler aras nda Bülent Eczac ba ve shak Alaton’u say yor. Baran, “Öncelikle toplumla bar k olduklar n dü ünüyorum. Giri imciler, ayn zamanda giri imcilere de ilham veriyor, ufuk aç yorlar” diyor. Limak Holding Turizm Grubu Ba kan Kaan Kavalo lu, shak Alaton’un söylediklerini ve tavsiyelerini, tüm yöneticilik hayat boyunca s k s k ya takip etti ini dile getiriyor. Kavalo lu, “Tüm söylevleri gerçekten ders niteli inde. Sadece i konusunda de il hayata ve sosyal ya ama dair payla t klar kitaplara konu olmu bir i adam ” diye devam ediyor.

Ode Yal t m Yönetim Kurulu Ba kan Orhan Turan, Tuncay Özilhan’ n çal t yöneticileriyle örnek bir patron-CEO ili kisi yürüttü ünü söylüyor. Turan, Özilhan’ n fikirlerini aç kça söyleyen, ayn yönetim anlay - yla yönetici arkada lar n n da görü ve dü üncelerini aç kça söylemesine f rsat tan yan tarz na hayran.

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Abdulkadir Konuko lu’nu öyle anlat yor:

“Airfel-Sanko ortakl s ras nda birebir çal t m z s rada onun h zl karar alma ve vizyoner bak aç s yeteneklerini yak ndan gözlemledim.”

H ZMETKAR L DER DÖNEM

Son y llarda literatüre giren hizmetkar liderler de koçlarla benzer özellikler ta yor. Hizmetkar liderler de tak m üyeleriyle iyi ili kiler kuruyor ve onlar dinliyor. Tak m arkada lar na kariyerlerinde ilerlemeleri için yard mc oluyorlar. Çal an memnuniyetine önem veriyorlar.

Hizmetkârl k uzmanlar taraf ndan ekibindekilerin geli mesi için elinden geleni yapmak anlam nda kullan l yor.

Türk i dünyas nda hizmetkar liderler aras nda ise Bülent Eczac ba ilk s rada gösteriliyor. Onu Mustafa Boydak, Vahap Küçük, Hüsnü Özye in ve Muharrem Y lmaz izliyor.

Limak Holding Turizm Grubu Ba kan Kaan Kavalo lu, Tuncay Özilhan ve Bülent Eczac ba ’n n hem çal anlar na hem ülkelerine nas l hizmet etti ini öyle aktar yor:

“Tuncay Özilhan, ülke insan m za verdi i önemi dünya çap ndaki hastaneyi kurarak kan tlad . Bülent Eczac ba ve ailesi ise birçok gencin spora ba lamas nda öncü oldu, tüm aileye bu konudan dolay müte ekkirim.”

Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, Hüsnü Özye in’in liderli i hakk nda öyle konu uyor: “Müthi zekas , giri imcili i ve cesaretinden çok etkileniyorum. Yöneticili in de bir yetenek oldu una inan yorum. Kendisinin i dünyas n n Mozart’ oldu unu dü ünüyorum.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.