“YÖNETİCİLERDE DEĞİŞİM AZALDI”

Capital (Turkey) - - İNSAN KAYNAKLARI - PEL N AKIN D L EKER

DEV R ORANI AZALDI

Son 3 y lda, çal an devir oran m z olumlu yönde azald . Özellikle yönetici kadrolar m zda irkete ba l l k yüksek. Buna kar n i ten ayr lmalar daha çok giri seviyelerinde ya an yor.

YARIYA DÜ TÜ

Örgütsel ba l l ve verimlili i art rmaya yönelik yapt m z stratejilerimizle bu y l giri seviyesindeki çal anlar m zda sirkülasyonu yüzde 60’tan yüzde 33 seviyesine dü ürmeyi ba ard k.

HEDEF A A I ÇEKMEK

YÖNET MDE YÜZDE 20

Geçen y l holding genelinde çal an devir oran yüzde 8,3 oldu. Bunun yüzde 20’sini yönetici, yüzde 20’sini orta kademe, yüzde 60’ n ise giri seviyesindeki çal anlar olu turdu.

DEV R HIZI GER LED

Bu y l n ilk 8 ay nda çal an devir oran m z yüzde 4,9’lara dü tü. Deneyimin yan s ra dinamizme de önem veriyoruz. Çal an devir oranlar m z yüksek gözükse de bu durum irketlerimiz aras nda yapt m z yatay geçi lerden de kaynakland . dan dolay a lmamas gereken kritik e ik yüzde 25’lere kadar yükselebiliyor. Hugent K Yönetim Hizmetleri Direktörü Sibel Funes, “Bir irkette y ll k çal an sirkülasyonda yüzde 25’in üzerindeki de erler telaffuz ediliyorsa o organizasyonun maliyetleri de sürdürülemez bir noktaya do ru gidiyor demektir” diyor.

AL Dan manl k Genel Müdürü Ay en Laçinel de kritik e ik de erlere ç k lmas n n i letmeleri zarara soktu unu söylüyor. Laçinel, “Perakende ve turizm ba ta olmak üzere hizmet sektöründeki yüksek çal an devrinin i letmelerde yaratt kay p y ll k 3 milyar TL’yi geçiyor” diyor. Laçinel’e göre perakendede yüzde 60, turizm ise yüzde 50’lere varan oranlar kritik de erlerin çok üzerinde bulunuyor.

Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipo lu da Türkiye’de hizmet sektöründe yüzde 20-30 band ndaki sirkülasyonun kabul edilebilir oldu unu söylüyor. Hatipo lu’na göre perakendede ise yüzde 60 ve bunun alt ndaki sirkülasyonlar n normal olarak de erlendirilmesi gerekiyor. Yönetim dan man Atilla Ak nc ise emek yo un ve dü ük ücretli perakende, sa l k gibi sektörlerde yüzde 30-40 aras devir oran n n ba ar - l say ld n söylüyor. Buna kar n bankac l k, bili im gibi sektörlerde yüzde 20’nin üzerine ç kmak k rm z çizgi olarak kabul ediliyor. Yüksekli inden dolay perakendedeki birçok marka için sirkülasyon her y l a a çekilmesi gereken en önemli hedefler aras nda bulunuyor. Ki l CEO’su Hilal Suerdem, perakende sektörünün genelinde devir oran n n yüzde 55 ila 60 aras nda seyretti ini, bu nedenle her y l bu oran yüzde 35 ve bunun alt nda tutmaya çal t klar n söylüyor. Sadece perakende, turizm ve lojistikte de il ça r merkezi sektöründe de hedef sirkülasyonu dü ürmek. UNIQ E itim ve Dan manl k CEO’su Alp Kohen, “Ça r merkezi pazar nda y ll k yüzde 30 ila 50 aras süper bir hedef. Ancak birçok irkette sirkülasyon bu seviyelerden çok daha kötü seviyede. Outsource çal - an ça r merkezi irketlerinde devir oranlar yüzde 80100 aras nda gerçekle iyor” diyor.

Finans ve bankac l k da çal an sirkülasyonunun yüksek oldu u sektörler aras nda yer al yor. Finansta ideal oran yüzde 15 ila 20 olarak kabul ediliyor. Ünlü & Co K Müdürü Muhittin Zayas, y l içinde çal an sirkülasyonunda kendileri için kritik e ik olan yüzde 20’yi geçmemeye çal t klar n söylüyor. Türkiye’de yabanc yat r m bankalar ndaki çal an sirkülasyonu or-

/ YILDIZ HOLD NG K VE S STEM GEL T RME D REKTÖRÜ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.