“TAZE KAN GİRİŞİNİ CANLI TUTUYORUZ”

Capital (Turkey) - - İNSAN KAYNAKLARI -

S RKÜLASYON YÜZDE 4,7

2014’te son 2 y ld r oldu u gibi çal an sirkülasyonumuz yüzde 4,7 seviyesinde kald . Y ld z Holding olarak her 3 ayda bir analiz yaparak bu rakam takip ediyoruz.

ÖNLEM ALINIYOR

H zl büyüyen bir holding olarak her y l kuruma katt m z yeni çal anlar m zla taze kan giri ini canl tutuyoruz. Çal an sirkülasyonu konusunda kritik gördü ümüz konularla ilgili önlem al yoruz.

“YILDIZLILAR’IN SES ”

ki y lda bir gerçekle tirdi imiz “Y ld zlar n Sesi” çal an ba l l anketinin sonuçlar na göre geli tirmemiz gereken alanlar tespit ediyoruz. irket çal anlar ve üst yönetimin kat ld toplant larda bu anket sonuçlar n de erlendirerek ‘aksiyon planlama’ sürecini ba lat yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.