“BUL-TUT-GELİŞTİR EN ÖNEMLİ İLKEMİZ”

Capital (Turkey) - - İNSAN KAYNAKLARI -

S RKÜLASYON DÜ TÜ

Rönesans Holding’e yeni üyeler katarak çal an çe itlili ini art r rken, belli zamanlarda da yollar m z ay rabiliyoruz. Sirkülasyon oran m zda geçti imiz y llara k yasla dü ü ya an yor.

DEV R ORANI

Holding olarak çal an devir oran m z yüzde 6 seviyesinde. Bunun en önemli sebebi, Rönesans’ n hem sa lam kökler olu turmu hem halen genç bir irket olarak sürekli büyüme e iliminde olmas ndan kaynaklan yor.

37 B N ÇALI AN

Bugün 37 bin çal ana ve 4,5 milyar TL global ciroya sahibiz. Bu kadar k sa sürede h zl büyümemizin en önemli nedeni do ru insan kayna na yapt m z yat r m. “Bul-tut-geli tir” ilkesinden yola ç karak insana yat r m yapan bir irketiz. Bu yakla m m z sirkülasyon oran m z da kontrollü bir seviyede tutmam z sa l yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.