“2015, KÜLTÜREL DEĞİŞİM YILIMIZ OLACAK”

Capital (Turkey) - - DEĞİŞİM - AL ÜLKER / YILDIZ HOLD NG YKB YARDIMCISI

rinde de i iklik yapma ihtiyaçlar n n kültürel de i im programlar n n uygulanmas na neden oldu unu söylüyor.

Türkiye’de son dönemde global olma vizyonuyla ba ar l bir kültürel de i im uygulayan irketler aras nda Arçelik, LC Waikiki, DeFacto, TAV, Çelebi Havac l k gibi öncü irketler yer al yor.

HAZIR G Y M N YEN L KÇ LER

Haz r giyimde global bir marka olma hedefiyle yola ç kan LC Waikiki ve DeFacto’da i e önce global yöneticilik deneyimi olan expatlar i e alarak ba land . Onlar n bilgi birikimi ve deneyimi kuruma a lanarak yeni bir kurum kültürü ve dönü üm yarat ld . Bunun sonucunda da bugün Türkiye’nin en büyük haz r giyim markas olan LC Waikiki’nin eskiye göre merkezi bir kültür yap s ndan daha demokratik bir yap ya geçmesi sa - land . Yeni olu turulan kültür do rultusunda çal anlar n e itimine odaklan ld . En önemlisi, çal anlarla ileti imi art r p kurum içinde daha demokratik bir yap olu turmak için çal an ili ki-

SATIN ALMA DE T RD

2014’te sat n alma ve ortakl klar sayesinde organik ve inorganik büyümeye devam ettik ve yüzde 11’lik bir büyüme elde ettik. Y l n bitmesine iki ay kala bizim için en önemli geli me, United Biscuits’in sat n al nmas oldu. Bu sat n alma bizim dünyam z tamamen de i tirdi. Bak aç m z ve vizyonumuz United Biscuits’le beraber çok daha farkl bir noktaya geldi. Oyun saham z çok daha geni ledi. Hedefimiz, i imizi farkl co rafyalara ta yarak orta vadede pazarda ikincili e oynamak. Bu hedefi de ancak yapaca m z kültürel dönü ümle ba araca m za inan yorum.

ÖNCEL K KÜLTÜREL DE M

2015, bizim için kültürel de i im ve yeni co rafyalara aç lma y l olacak. Ancak en önemli önceli imiz, kültürel de i im olacak. Global bir marka olabilmek için kültürel de i imi gerçekle tirmemiz gerekiyor. Bütün yöneticilerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, bu do rultuda sürekli e itim al yor. De i imle birlikte bizim de art k irket içi konu ma dilimiz ngilizce olmaya ba lad .

Selim Uçer, “ irketler uzun süreli i yapı

ekillerini de i tirmek için

kültür de i imine gidiyor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.