“DEĞİŞİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Capital (Turkey) - - DEĞİŞİM - 2014 y l bizim için de i im ve dönü üm y l oldu. Yeni olu turdu umuz kurum kültürümüzde, insan oda a koyan yönetim anlay n benimsedik. Profesyonel geli imin yan s ra iç mü terilerimiz olan çal anlar m z n mutlulu unu sa lamak da yeni yönetimimizin

BÜYÜME GERÇEKLE T

olarak daha çok göz önünde olmay , bunu günlük i yap ekillerimizin içine entegre etmeyi getirdi” diyor. Karacan, kültürel de i im sonunda irkette çal anlar n globalden geleni uygulayan de il, lokali çok iyi anlay p bu gerçeklerden yola ç karak global stratejiler olu turan bireylere dönü tü ünü söylüyor.

Sat n alma ve birle melerin yan s ra ayn kurum içinde ya anan hissedar de i imleri de kültürel de i imi tetikliyor. CarrefourSA ve Ünlü&Co’da da son bir y lda ya anan kültürel de i im, ana hissedar de i ikli i sonras nda gündeme geldi. Her iki irkette de uluslararas oyuncular n hisse pay azal p yerliler ço unlu u ele geçirince kurum kültüründe yeniden yap - lanmaya gidildi. Ünlü&Co nsan Kaynaklar Müdürü Muhittin Zayas, “Çok uluslu bir bankan n Türkiye ortakl ndan daha merkezi bir organizasyon olma yolunda önemli bir kültürel de i iklik ya ad k” diyor.

DÖNÜ ÜM L DERL

Pazar liderli ine giden yolda, bizi en üst düzeye ta yacak yeni bir liderlik kültürü yaratma amac yla “Dönü üm Liderli i” sürecini ba latt k. Dönü üm Liderli i, Vodafone Türkiye’nin dijital dönü ümüne liderlik etme vizyonunu en iyi ekilde desteklemek için kurguland . Bu yeni liderlik program yla üst yönetimden ba layarak tüm çal anlar dahil edecek ekilde bir kültür ve dü ünce yap s de i ikli i getirmeyi hedefledik.

HER ÇALI AN DAH L

Dönü üm Liderli i program yla irket içerisinde yer alan herkesin, liderlik vizyonumuzu sahiplenmesini sa lamaya çal t k. Bu program, mevcut i yap ve davran ilkelerimiz olan VodafoneWay de erleriyle birebir örtü üyor. “Bir ey yapmamak için mazeret yerine inisiyatif alarak harekete geçme” seçimini yapan, bilinçli, kendine güvenen çal anlarla ba layan bir de i im kültürü olu turmay hedefliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.