“DEĞİŞTİK, KÂR ETTİK”

Capital (Turkey) - - DEĞİŞİM - MEHMET T. NANE / CARREFOURSA GENEL MÜDÜRÜ

leri departman kuruldu.

LC Waikiki gibi DeFacto da h zl büyümeyle gelen kültürel de i imi ba ar l bir ekilde yönetti. Global bir markaya dönü üm sürecinde 3 y l önce spanya’da tasar m ofisi aç ld . irket, global marka yönetme deneyimi olan expat ve yerli yöneticileri bünyesine katarak moda ve perakende alan ndaki global bilgi birikimini kurum kültürüne ve i yap ekline entegre etti. Yeni kurum kültürünü çal an mutlulu u ve ba l l üzerine kurduklar n söyleyen DeFacto Ba kan Yard mc s hsan Ate , “ nsan merkezli kültürel dönü üm program yürüttük. Bu çerçevede Türkiye’nin ilk mutluluk departman n kuran irketi olduk” diyor.

BÜYÜK DE M N YÖNÜ

Arçelik’in sat n ald yabanc irketler, irket içinde kültürel de i ime neden oldu. Dünya irketi olabilmek ve yurtd nda geni bir a kurmak için atak yapan Arçelik, 2002 y l nda yeniden yap lanma faaliyetlerine ba lad . irket kültürünü ba tan a a yeniledi. Son bir y ld r Türkiye’de bu kapsamda önemli kültür de i imi içinde olan global irketlerden biri de L’Oréal. Türkiye’de her y l güzellik pazar n n 2 kat büyümeyi gerçekle tiren L’Oréal, bu büyümeyi sürdürebilir k lmak için organizasyonel de i ikli e gitti. Yurtd kaynakl organizasyon de i ikli inin global üst yönetiminin Türkiye’ye daha çok odaklanmas n getirdi ini ve kültürel de i imi tetikledi ini söyleyen L’Oréal Türkiye nsan Kaynaklar Direktörü Canan Karacan, “Bu de i iklik, kültürümüze ülke

YEN DÖNEM

Meri stiroti, “2012 yılında ba lattı ımız kültür de i im programını

çalı anların geneline yaymak için Liv Akademi’yi

kurduk” diyor.

2013’ün ikinci yar s nda CarrefourSA’n n ço unluk hisselerinin Sabanc Grubu’na geçmesiyle yeni bir döneme geçtik. Bu dönemde kendimize tüketicinin nezdinde lider konuma gelme hedefini koyduk. Bu hedef do rultusunda kültürel de i imi ba latt k.

2014’TE BA LADI

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.