“BÜYÜMEK İÇİN DÖNÜŞTÜK”

Capital (Turkey) - - DEĞİŞİM - AL MURAT EN / TAV HAVAL MANLARI HLD. K KOOR.

STRATEJ K ORTAKLIK

TAV Grubu bünyesindeki en önemli kültürel dönü üm, 2006 y l nda ya and . Grubun halka arz öncesinde finansal ve kurumsal anlamda küresel de erleri benimsendik. Halka arz da bu anlamda kurum kültürüne önemli katk sa lad . May s 2012’de ise TAV Havalimanlar ’n n yu zde 38 hissesinin Ae roports de Paris Grubu’na devrini tamamlad k. Büyümeye devam etmemiz yolunda çok önemli kilometre ta lar ndan birisi de böyle bir stratejik ortakla yola devam etmekti.

PAYLA ARAK BÜYÜMEK

Payla arak büyümeyi stratejimiz olarak ald k ama bu firmalarla ortak olabilmek için onlarla ayn lisan konu mam z gerekiyordu. Onlar n kültürüne, onlar n know-how ve bilgisine hitap etmemiz gerekliydi. Bu yönde yap lmas gerekecek tüm kültürel ve süreçsel de i iklikleri yapt k. Tüm yaz malar m zda, duyurular m zda, dokümantasyonlar m zda, fonksiyon bazl elektronik sistemlerimizde ngilizce ve Türkçe olacak ekilde çift dil kullan yoruz. Yurtd ve yurtiçinde bulunan i letmelerimizde entegre sistemlerimiz vas tas yla küresel dönü ümümüze h zl ve emin ad mlarla devam etmeyi planl yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.