“TÜM AİLE ÜYELERİ OY KULLANDI”

Capital (Turkey) - - CEO SEÇİMİ - ARZUM YÖNET M KURULU BA KANI

EL F ÇOBAN cu u bu görev için uygun görüyor. Ancak bu gelene i k ranlar da var. 5’i erkek 7 karde aras ndan s yr larak 2010 y l nda CEO’luk koltu una oturan ölen Çikolata CEO’su Elif Çoban gibi… “A abeylerimin bu görevi bana teslim etmesi a rt c ya da beklenmeyecek bir ad m de il. Çünkü kad n erkek ayr m n n olmad bir aile ortam ndan söz ediyoruz” diyen Elif Çoban, kendi ya ad klar n öyle aktar yor:

“Kurumsalla ma çal malar m za 2008’de ba lam - t k. Öncelikle kurumsalla ma ad na ne yapmak istedi imizi, ne yöne do ru gidece imizi konu arak ortak bir karara vard k. Tüm aile bireyleriyle birlikte bu çal malar yapaca m z konu tuk. lk aksiyon olarak beni icran n ba na getirdiler. D ar dan bir CEO da olabilirdi ancak bu geçi döneminin daha yumu ak olmas için böyle bir yöntem seçtik. in sahiplerini i ten uzakla t rmak yerine deneyimlerini i in içine katmak bizim için daha büyük önem ta yor. Zaten öteden beri çok payla mc bir yap m z vard . Hepimizin tek bir amac vard ve halen de bu amaç ayn : irketin ba ar - l olmas . CEO seçimi yap l rken yönetim kurulunda yer alan ailemizin tüm üyeleri ve ba ms z yönetim kurulu üyemiz Haz m Ellialt ’n n oylamas yla ortak kararla seçildim. Herhangi bir tepki ya da itirazla kar la - mad m. Tamamen ortak bir karard . Yönetim erki bana geçti ama ben hem aile üyelerinden hem profesyonel kadrodan sonuna kadar destek al yorum. Karde - lerim bu görevi bana lay k gördü. Bu takdiri kullan rken tek kriterleri bu görevi en iyi kimin yerine getirebilece i idi.”

“KARARI BABAM VERD ”

Otomotiv ayd nlatma sektöründe faaliyet gösteren Bayraktarlar Holding’in yönetim kurulu ba kan vekili Ahmet Bayraktar, holdingdeki tek yetkili isim konumun-

NASIL YET T M?

1988’den itibaren Arzum’da çe itli kademelerde yer ald m. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okudu um için ö renciyken 2 y l Arzum’un Ege Bölgesi sat bölümünde yer ald m. Burada geçirdi im 2 y ll k sat deneyiminin i hayat ma büyük katk sa lad n dü ünüyorum. Bu sat deneyimi özellikle stanbul d ndaki Türkiye’yi anlamama ve tan mama yard mc oldu. Arzum’a daha çok katk sa lamama yarad . 2008 y l ndan bu yana da Arzum’un yönetim kurulu ba kan y m.

SEÇ M SÜREC NASILDI?

Babam n erken vefat etmesiyle irketin içinde yer alan 2’nci ku ak aile üyeleri, i lere olan ilgim ve i leri daha s k takip etmemden dolay irketin ba na benim geçmeme karar verdi. irketin ba na geçi sürecim tamamen demokratik bir ortamda gerçekle ti. Ailenin tüm üyelerinin bir arada oldu u bir oylama yap ld . Bütün aile 1988’den itibaren benim irketin bütün kademelerinde çal t m bildi inden, ba a geçmemin daha uygun oldu unu öngördüler. Di er aile üyelerinden herhangi bir itiraz olmad . Bu ekilde Arzum yönetim kurulunun verdi i karar do rultusunda ba a geçtim.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.