“YETKİ PAYLAŞIMI YAPTIK”

Capital (Turkey) - - CEO SEÇİMİ - AHMET BAYRAKTAR ELVAN GRUP YKB. VE GENEL MÜDÜRÜ

BAGFA ’TAK Z RVE YOLU

da. Onun zirveye ç k , yönetim kurulunun de il babas n n karar yla olmu . Bu sürecin çocukluktan ba - lad na inanan Ahmet Bayraktar, ya ad klar n öyle anlat yor:

“ le ilk tan mam ilkokul y llar na dayan r. Ald m haftal n d nda, sat lan araçlar n anahtar n yeni araç sahibine hay rl olsun temennisiyle teslim etti imde ald m bah i ler, kazand m ilk paralard . Asl nda aile içinde kimin ne i yap p yapmayaca , küçük ya ta belli oluyor ve ki isel beceriler daha o y llarda öne ç - k yor.”

Bayraktar’ n profesyonel i hayat ise üniversite y llar nda ba l yor. Bayraktar, ba kan seçilmesini u sözlerle özetliyor:

“Her ne kadar yeni üretime ba layan bir fabrikam zda görev ald ysam da o günkü yöneticiler benim en alt kademeden i e ba lamam istemi ti. Sonra ailenin de deste iyle d ticaretten sorumlu bir ara yönetici oldum. Fabrikan n yeni olmas , benim için önemli bir avantaj oldu. H zl bir ö renme ve kendimi geli - tirme imkan buldum. Bu durum ki isel yeteneklerimle birle ince, aile i lerimiz için alaca m sorumluluklar konusunda önemli avantajlar yaratt .

lk i e ba lad m dönemlerde kurucu olarak babam ve amcam bulunuyordu. Ben ciddi bir süre çal - m ve önemli pozisyonlar hak etmi tim. Ancak gerek karde imin gerekse amcam n çocuklar n n da i e gelmesi yeni bir yap land rmay zorunlu k ld . Amcam ve babam, ortakl klar n ay rmak mecburiyetinde kald . Tek kurucu kalan babam, tek yetkili olarak beni görevlendirdi. Dolay s yla yönetim kurulu üyelerinin bir söz hakk olmad , babam tayin etti. Benim seçilmemdeki ana kriterleri ise ki isel beceri ve yetkinlik, ya anm ve kabul görmü tecrübem ve liderlik özelli im olarak özetleyebiliriz.” Halka aç k ve çok ortakl irketlerde ise kurucu aile üyesinin CEO olarak yola devam etmesine daha nadir

MUTFAKTA YET T M

Elvan’ n temeli dedem ve babam taraf ndan 1952’de stanbul’da at ld . Ben 1974 do umluyum ve üçüncü ku a temsil ediyorum. u anki görevimi 2005’te üstlendim. Lise y llar mdan itibaren sat , sat n alma, ambalaj tasar m ve üretim bölümlerinde görevler üstlendim.

NASIL SEÇ LD M?

Y llar ilerledikçe irketimizde kapasite artt , i imiz geni ledi ve yeni lokasyonlarda üretime geçildi. Bu arada karde im Osman Kadiro lu da sürece dahil oldu. bölümü gündeme geldi. Dan manlar m z n da tavsiyesiyle deneyimlere ve ilgi alanlar m za göre ben pazarlama-sat ve finans öncelikli sorumluluk alan olmak üzere üst yöneticili i üstlendim. Karde im de yat r m ve üretimi üstlendi. 15 y ld r böyle çal yoruz.

SÜREÇ DO AL LED

Ba kan olmamda aile üyelerimizden herhangi bir itiraz olmad , çünkü süreç do al biçimde i ledi. irketimiz ihracatla dünyaya aç ld , 130 ülkeye ihracat yapar hale geldi. 200 milyon dolar geçen cironun yüzde 95’i ihracattan sa lan yor. Bu süreçte ben hep d i leri yönetir oldum. Do al olarak bu durum, grup ba kanl n üstlenmemi gerektirdi. Çünkü bu görev, ayn zamanda d dünyayla ili kiler anlam na da geliyor. rastlan yor. Gübre sanayinde faaliyet gösteren Bagfa bunlardan biri. 1969’da genç bir kimya mühendisi olan Recep Gençer’in liderli inde, yöre çiftçi ve i adamlar taraf ndan kurulan irket, o y llardan bu yana halka aç k. irketin u andaki tepe yöneticili ini, yönetim kurulu ba kan ve murahhas aza s fat yla 3 karde in en büyü ü olan Y. Kemal Gençer yürütüyor. Gençer, tepe yönetime seçilmesini u sözlerle aktar yor:

“ u anki CEO’luk, daha do rusu murahhas azal k ve yan s ra yönetim kurulu ba kanl k görevime, irketimizin 10 Nisan 2003 tarihli genel kurul toplant s

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.