H LAL SUERDEM

Capital (Turkey) - - CEO SEÇİMİ -

sonucu tek dereceli seçimle getirildim. Bu seçim, ortaklar genel kurulunun oybirli i karar yla al nd . Bu süreçte ne büyük ortak olarak aileden ne de di er ortaklardan herhangi bir itiraz oldu.”

Neden kendisinin seçildi ine dair ise u bilgileri veriyor:

“Almanya’da Berlin Teknik ve Clausthal Teknik üniversitelerinde kimya tahsili yap p bitirdim. Master tezimi de yine Clausthal Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nde Cevher Haz rlama Kürsüsü’nde Türkiye fosfatlar n n zenginle tirilmesi üzerine verdim. Tahsilimi takiben de yine hep Bagfa ’ta çe itli görevlerde bulundum. Ayr ca ülkenin ve bilhassa kimyevi gübre sektörünün en zor y llar nda o zaman Ankara’da kurulu Gübre Üreticileri Derne i’nde ba - kanl k görevini ifa ettim. Herhalde benim seçilmemde tüm bu kriterler rol oynad .”

AN GELEN GÖREV DE M

Çok genç ya nda irketin yönetimini üstlenmek zorunda kalan Aras Kargo Yönetim Kurulu Ba kan ve CEO’su Evrim Aras’ n öyküsü ise biraz farkl . irketin kurucusu babas Celal Bey’in ve- Y. KEMAL GENÇER

EVR M ARAS SA IRO LU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.