“EN ALT SEVİYEDEN BAŞLADIM”

Capital (Turkey) - - CEO SEÇİMİ - K ILI CEO’SU

K ILI’YA GEÇ M

1964 stanbul do umluyum. Aile olarak Siirtliyiz. lk i im babam n i yerinde laboratuvar malzemelerinin sat yd . Yakla k 12 y l aile i letmemizde çal t m. 1991’de anne ve babam trafik kazas nda kaybettim. Sonras nda a abeyimle ticaret i imizi ay rd k. Abdullah Ki l benim kay npederimdir. A abeyimle ayr l nca Abdullah Ki l eksik olmas n “Ba ar l , h rsl ve heyecanl bir insans n, bizimle yapabilirsin” dedi.

ADIM ADIM YÜKSELD M

Ben en alt seviyeden ba lamak istedim. “Bu i in en alt seviyesi neresi” diye sordu umda o zamanki ad yla tezgahtarl k cevab n verdi. irkette her a amaya hakim olmak için ilk olarak depoda ma aza sevkiyat nda görev ald m. Daha sonra ma azada sat dan manl na geçtim. S ras yla ef, müdür yard mc s ve müdür oldum. Daha sonra bölge müdürlü ü ve ma azalar koordinatörlü ü görevlerini üstlendim. malat ve lojistik birimleriyle birlikte genel koordinatörlük yapt m.

TAM DESTEK ALDIM

2008’den beri de CEO’luk görevini yürütüyorum. Nas l CEO oldu uma gelince… Benim CEO olmama, aile yap s n n getirdi i öncelik s ras diyebiliriz. Ya , bilgi, tecrübe, yetenek, ba ar ve karakter yap s bugünkü konuma gelmemi sa lad . “Ayinesi i tir ki inin lafa bak lmaz” mant yla hak ederek bu konuma geldi imi dü ünüyorum. Tabii ki karar yönetim kurulundan ç kt . Hiçbir itiraz olmad . Çok ciddi destek ve tebrik ald m ve bu destek halen devam ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.