MEVLÜT BÜYÜKHELVACIG L

Capital (Turkey) - - CEO SEÇİMİ -

ekipler de vard . Kurumsalla ma ad mlar ve arkamdaki güçlü profesyonel kadroyla bu zorlu sürecin üstesinden geldik. Babam n çizdi i yoldan sapmadan, azimle hedeflerimize ula t k.

Babam n vefat n takip eden dönemde aile anayasam z olu turduk. Bu, irketin kurumsalla mas için at lan en önemli ad mlardan biriydi. Aile fertleri olarak hepimizin görev ve sorumluluklar n tan mlayan bir i süreci çal mas yd . Bu tür bir yol izledi imiz için benim ba kan seçilmem a amas nda aile içinde herhangi bir ihtilaf ya amad k.”

EKER’DE NASIL OLDU?

Bursal Eker Süt’ün CEO’su Ahmet Eker’in hikayesi de Evrim Aras’ nkine benziyor. 1977’de kurulan irketin dümeni, kurucu baba Altan Eker’in 1996’da vefat etmesiyle de i iyor. Henüz 23 ya ndayken yönetimi devralan Ahmet Eker, göreve geli ini ve o günleri öyle anlat - yor:

“1996’da babam n ani ölümüyle ikinci ku ak olarak ben ve k z karde im Nevra Eker yönetimi devrald k. O zaman yurtd ndayd m. ABD’de i letme master yap - yordum. Benim için s k nt l ve zor bir süreçti. Hayat n zda her ey istedi iniz gibi olmuyor. Her ad mda kuvvetlenerek büyüyorsunuz. ans m da oldu anss zl m da. Yaln z ba n za kald n zda size kar acak, etkileyecek biri olmad nda, i hayat ndaki basamaklar çabuk ç kma ans na sahip oluyorsunuz. Hata yapma lüksünüz oluyor. Hatalar n zdan ders al yorsunuz. Oysa insan ya land kça hayatta baz riskleri almaya çekiniyor. Biz, erken ya ta i in ba na geçip, bu riskleri al p, Eker’e inovatif bak aç s kazand rd k, yeni pazarlar yaratt k.

irketin ba na geçmem asl nda ailenin seçimiyle olmad . Asl na bakarsan z bu karar bana b rak lm t . Bu i i yapmayabilirdim. Babamdan sonra irketi satabilirdim. ABD’de kalabilirdim. Benim için önemli bir karard . Özellikle kendi hayat m ve gelece im için... Türkiye’ye döndüm ve kendi kendime öyle dedim: ‘Ben bu i i seviyorum ve yapabilirim. Bu i i devam ettirebilirim ve büyütebilirim.’ Yola devam etmem, dü ünülerek al nan bir karard . Asla mecburiyetten olmad . Hedefimizi yeni yat r mlarla modern teknolojiyi takip ederek sürekli büyümek olarak belirledik. H zla kurumsalla t k. Bu süreçte ailemden hiçbir tepki ya da itiraz olmad . Tam tersine hem annem hem k z karde im hep bana destek oldu. Birçok i adam , ‘ ine manevi olarak ba lanma’ der. Bizde ise tam tersidir. Aile olarak Eker markas na gönül ba l l m z var. Amatör ruhumuzu yok etmeden profesyonel bir çizgide ilerliyor, hep birlikte sevgiyle çal yoruz.”

AHMET EKER

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.