“CEO’LUK GÖREVİM PLANLI BİR SÜREÇTİ”

Capital (Turkey) - - CEO SEÇİMİ - HELVACIZADE GRUBU CEO’SU

E 6 YA IMDA BA LADIM

Helvac zade, 126 y ll k köklü bir geçmi e sahip bir aile irketi. Grubumuzun 3’üncü ku ak üyesi olarak çal ma hayat m 6 ya nda ba lad . Çocuklu umuz boyunca okuldan sonra a abeyim Tahir Bey ile babam n imalathanesinde s rt s rta çal t k. 40 y ll k ticari hayat m ve deneyimimle 2012’de CEO’luk görevini devrald m.

NASIL HAZIRLANDIM?

Bugünkü görevime haz rlanmamdaki en büyük unsur, ufak ya lardan itibaren çal ma hayat n n içinde bulunarak stratejik müzakere yetene ini geli tirmi olmamd r. Ticaretin tüm inceliklerini erkenden ö rendim. 40 y l boyunca irketimizin her kademesinde yer ald m. E itim hayat m da hiç aksatmad m.

H Ç T RAZ OLMADI

Helvac zade Aile Anayasas ’na göre, belirli bir ya ta koltu umuzu genç ku aklara devrediyoruz. 2012’de ailemizin 4’üncü ku ak üyeleri i ba na geçerken ben de CEO’luk görevine getirildim. Bu göreve Helvac zade Aile Meclisi ve cra Komitesi’nin karar yla seçildim. Hiçbir tepki ya da itiraz olmad . Tüm Aile Meclisi’nden tam destek gördüm. Zaten bu göreve getirilmem planlanm bir sürecin sonucuydu. Kariyer planlamam z do rultusunda çok önceden belirlemi tik.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.