D LBER BIÇAKÇI “ŞUBELEŞMENİN KALDIRAÇ ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - FAKTORİNG - / CREDITWEST FAKTOR NG GENEL MÜDÜRÜ Zafer Ataman, 2014 sonunda sektör büyüklü ünün yüzde 15’lik büyümeyle 110 milyar TL’ye çıkmasını bekliyor.

aktoring, bugün 77 oyuncusu, 333 ubesi ve yakla k 100 bin mü terisiyle giderek güçlenen bir sektör. 2006 y l itibar yla BDDK denetimine giren faktoring, bu süreçte hacmini yüzde 125 art rd . Bu 8 y lda dünyada faktoringde i lem hacmiyse daha dü ük, yüzde 50’lik art gösterdi.

Bu alanda ciddi büyüme potansiyeli sürüyor. Öyle ki bu y l n ikinci çeyre inde bankac l k sektörünün verdi i krediler toplam yakla k 1,2 trilyon TL iken faktoring sektörü toplam alacaklar 21,6 milyar TL civar ndayd . Yani faktoring alacaklar n n bankac l k kredilerine oran sadece yüzde 1,8 oldu.

“Reel sektöre sa lad m z finansman kayna ve i lem hacmi düzenli olarak art gösteriyor” diyen Finansal Kurumlar Birli i Ba kanvekili ve Faktoring Temsil Kurulu Ba kan Zafer Ataman, faktoringin yüzde 5,7 olan penetrasyon oran n n yüzde 10’lara ç kmas n do al bir hedef olarak görüyor. Ataman,

YÜZDE 3 PAZAR PAYI

Sa l kl bilanço yap m z bozmadan büyümeye devam etti imiz bir y l oldu. Ekim sonu itibar yla 2014 y lsonu için öngördü ümüz hedeflere yüzde 95’in üstünde bir gerçekle meyle ilerliyoruz. Sektörün 2014 ilk yar s konsolide verilerine göre faktoring alacaklar nda pazar pay m z yüzde 3, net kâr baz ndaysa pazar pay yüzde 4 civar nda. 2014 y lsonu itibar yla Ankara ubemize ek olarak aç l i lemleri tamamlanmak üzere olan stanbul kitelli ubemizi ekliyoruz.

BA IMSIZ 3 RKET Z

Creditwest’in geçmi performans na bakt m zda ortalama y ll k yüzde 20-25 aras nda büyüme trendi oldu unu görebiliriz. Banka i tiraki olmayan faktoring irketleri s ralamas nda ilk üç irketten biriyiz ve 2015’te de aktif kalitemizi koruyarak büyümek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bugün 7 bin 500 olan mü teri taban m z geni letmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte KOB ’lere ula mada ve hizmet kalitemizi art rmada ubele menin kald raç etkisini görece iz. D ticaretin finansman n n da gündemimizde oldu unu söylemek yanl olmaz. “Birlik üyelerimiz büyüme ve sürdürülebilirli i sa lamak için hem ürünlerini geli tirmeye hem ubeleri arac l yla yayg nla may art rmaya çal yor. Daha fazla uluslararas i lemlere odaklanmak istiyorlar” diye konu uyor. Bu hedefler, sektörün öncü oyuncular na 2015 y l için yeni yat r mlar ve büyüme planlar da do uruyor.

HEDEF 110 M LYAR TL

Faktoring sektörü, 2014’te de büyümesini sürdürüyor. 2014’ün ilk yar s nda sektör yüzde 15’lik büyümeyle 52 milyar TL’l k ticarete arac l k etti. Ataman, sektörün bu y l n ilk yar s nda, 2013’ün ayn dönemine göre aktif büyüklü ünü yüzde 18,3 art la 23,2 milyar TL’ye ve reel sektöre kulland rd finansman tutar n da yüzde 20 art la 21,6 milyar TL’ye yükseltti ini belirtiyor. Sektörün özkaynak büyüklü ü de yüzde 3 art la 4,1 milyar TL’ye yükseldi. Bu y l n sonu için de tahminler olumlu. Zafer Ataman, 2014 sonunda sektör büyüklü ünün yüzde 15’lik büyümeyle 110 milyar TL’ye ç kmas n bekliyor.

irketlerin 2014 y l performanslar da bu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.