HULK KARA “2014’Ü LİDER BİTİRİYORUZ”

Capital (Turkey) - - FAKTORİNG - / GARANT FAKTOR NG GENEL MÜDÜRÜ

BEKLENT M Z N ÜZER NDE

2014, beklentilerimizin de üzerinde olacak ekilde ba ar l geçiyor. Üçüncü çeyrek itibar yla aktif toplam m z 2,48 milyar TL’ye ula t . Bu rakam, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 66’l k büyümeye denk geliyor. Riski olu an mü teri say m za bakt m zda da yüzde 37’lik bir art oldu unu görüyoruz. Son çeyrekte de art trendini sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu performans irketimizi faktoring alacaklar nda yüzde 10,1 ve i lem hacminde yüzde 15 pazar pay yla sektörde lider konuma getirdi.

LK AYLARDA ÇIKI

Operasyonel verimlilik ve etkin kanal yönetimi ad na 3 y l önce ba latt m z BT projelerimizin birço unu tamamlad k. Önümüzdeki y l BT geli tirme ve inovasyon çal malar m z devam edecek. Bu nedenle 2015’e 2014’ten daha da güçlü girdi imizi söyleyebilirim. 2015’in ilk aylar nda yeni bir garantili faktoring ürününü mü terilerimize sunaca z. Ayr ca tedarikçi finansman i lemlerini sistem altyap s üzerinden yapmay sa layacak projemizi tamamlamay amaçl yoruz. Faktoring garantisini de daha fazla ülkeyi kapsayacak ekilde geni letmek için çal malar m z devam ediyor. Biz tüm kalemlerde yüzde 20 seviyelerinde büyüme hedefliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.