ÖZGE YILMAZ “BİRLEŞMEYLE PAZAR PAYIMIZ KUVVETLENECEK”

Capital (Turkey) - - FAKTORİNG - / F BA FAKTOR NG GENEL MÜDÜRÜ

Faktoring, eker Faktoring ve Finans Faktoring gibi önemli oyuncular bu amaçla 2015’te ülke geneline yay lmay planl yor. Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, “Temel hedefimiz, faaliyetlerimizi Türkiye geneline yaymak. ubele meye büyük önem veriyoruz. 2015’te 5 ube daha açarak 15 ubeye ula aca z” diyor. Bu ad mla irket, sektörün üzerinde rakamlarla i lem hacmini yüzde 25 ve faktoring alacaklar n yüzde 30 art rmay planl yor. eker Faktoring’te de 2015 plan , yeni mü teri kazan m ve mü teri a n n geni lemesi üzerine. Ali Güray Demir,

G R MLE B RLE T K

Bu y l n bizim için belki de en önemli geli mesi, grup irketimiz Giri im Faktoring ile birle me karar n n al nmas oldu. Grubun tüm faktoring çal malar n tek çat alt nda yürütmek için gerekli haz rl klar m z ve ba vurular m z tamamlad k. Fiba Faktoring tüzel ki ili i alt nda gerçekle ecek birle menin, 2014 sonu veya 2015 ilk çeyre i gibi tamamlanmas n bekliyoruz.

1 M LYAR TL PLASMAN

Bu birle meyle operasyonel etkinlik ve verimlili imiz artacak. Daha geni bir mü teri taban na ula arak pazar pay m z kuvvetlendirece iz. ki irketin farkl alanlardaki yönetsel becerilerinin bütünle mesi, yüksek odaklanma ve h zl büyüme imkan getirecek. Birle meyle olu acak 1 milyar TL’lik plasman büyüklü ü ve ölçek ekonomisinin de verdi i güçle mü terilere daha h zl ve etkin çözümler sunabilece iz.

YEN ÜRÜNLER

Uluslararas anlamda faktoring ürünlerini ve bu ürünlerin geli imini takip ediyoruz. Ülkemize adapte edilebilecek yenilikler için detayl analiz yap yoruz. Örne in, son dönemde alaca n garanti alt na al nd i lemlere talebin artmaya devam edece i dü üncesiyle bu konudaki teknik çal malar m z yo unla t rd k ve süreçlerimizi güncelledik. 2015 y l için de bu y l gibi yüzde 15 büyüme hedefimiz var. Birle menin getirece i verimli yap yla, rekabetin yo un olarak ya anaca 2015 y l için kârl l m z art rmay da amaçl yoruz. “2015’te yeni ubeler açmak önceli imiz, yüzde 20 büyüyece iz” eklinde konu uyor.

Faktoring Genel Müdürü Onur V. zci de benzer stratejilerini öyle aktar yor: “ stanbul d ndaki 3 büyük ehirde ube açarak u anda 2 olan ube say m z 5’e ç karmay , mü teri taban m z geni letmeyi planl yoruz. Mü terilerimiz önümüzdeki y l bizi sahada çok daha fazla görecek” diyor. zci, 2015 için yüzde 15-20 aras nda büyümeyle 1,47 milyar TL faktoring alacak bakiyesine, 6,7 milyar TL ciroya ula ma plan yap yor.

Faktoring ve Tam Faktoring daha h zl i lem yapma ad na BT altyap lar na da yat r m yap yor. Tam Faktoring Genel Müdür Hasan Erkan Anlar, “2014’te ba lad m z BT projelerimize 2015’te devam edece iz. Hedefimiz, aktif mü teri say s nda sektör liderli i” diyor. Yap Kredi Faktoring’in ise mü teri taban n geli tirerek 2015’te de sektör paralelinde yüzde 15 büyüme öngörüsü var. TEB Faktoring Genel Müdürü Ça atay Baydar, gelecek y l hedeflerini ise öyle aktar yor: “2015’te ciromuzu yüzde 10,6 büyüterek 10,1 milyar TL, plasman m z yüzde 12,9 art rarak 1,3 milyar TL olarak planl yoruz. Bu süreçte 3 bin 600 yeni mü teri kazanaca z.”

EN GÖZDE SEGMENT KOB ’LER

Bugün bankac l k sektöründe toplam KOB mü teri say s 3 milyonu buluyor. Türkiye’de kay tl i letmelerin yüzde 99’u KOB niteli inde ama KOB ’lerin sadece yüzde 30’u mali kesimle sa l kl bir kredi ili kisi ÇA ATAY BAYDAR

Hasan Erkan

Anlar, “BT projelerimize 2015’te de

devam edece iz. Hedefimiz, aktif mü teri sayısında sektör liderli i”

diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.