MUSTAFA AHAN “2015’TE KOBİ’LERLE YÜZDE 50 BÜYÜYECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - FAKTORİNG - / DEN Z FACTOR NG GENEL MÜDÜRÜ

yakalayabiliyor. Faktoring alan nda son bir y lda sisteme giren mü teri say s 358 bini geçiyor. Sektördeki tüm oyuncular bu alandaki aç görerek KOB ’lerdeki penetrasyonun artmas gerekti ini dü ünüyor.

Zaten 2015 y l planlar nda da büyüme getiren segment olarak KOB görülüyor. Örne in Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Y lmaz, “2015’te büyümenin a rl kl k sm , bizim için öncelikli konumda olan KOB ’lerden gelecek. Ayr ca tedarikçi finansman ve alacak garantisi gibi ürünlerin ön plana ç kmas n bekliyoruz” diyor.

DenizFactoring Genel Müdürü Mustafa ahan’ n 2015 planlar da bu görü ü destekliyor. ahan, “Kurumsal segmentte

C ROYU YÜZDE 41 ARTIRDIK

Faktoring sektörü faktoring alacaklar n yüzde 20 art r rken biz yüzde 26 büyüdük. Pazar pay m z yüzde 7’den 8’e yükselttik. Ciromuzu bir önceki y la oranla yüzde 41 art rd k. Mü terilerimizle gerçekle tirdi imiz i lemlerdeyse geçen y la göre mü teri adedimizi yüzde 25, i lem adedimizi yüzde 20 art rd k, y l da bu ekilde kapataca z. Hedeflerimize ula mak ad na çok ciddi BT yat r m yapt k ve teknolojik yat r mlar m z h z kesmeden devam edecek.

2015 PLANLARI

Kullanmaya ba lad m z kendi faktoring program m zla otomatik karar sistemleri ve e-tedarik süreçlerimizi mü terilerimizle bulu turaca z. Klasik faktoring ürünlerinde de aktivitelerimizi yeni ve agresif büyüme stratejilerimiz do rultusunda sürdürece iz. Sektörde öncü oldu una inand m z tahsilat yönetimi ürünümüzü ve kadrolar m z yenileyerek daha geni mü teri a na hizmet vermeyi amaçl yoruz. 2015’te TL faktoring alacaklar m z n yüzde 18, toplam faktoring alacaklar m z n yüzde 20 büyümeye ula mas n hedefliyoruz. KOB segmentinde büyüme stratejimizin sonucu sözle me ve mü teri say m zda yüzde 50 büyüme bekliyoruz.

Nergis Ayvaz Bumedian, “ ubele meye büyük önem veriyoruz. 2015’te 5 ube daha açarak 15 ubeye ula aca ız” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.