KAAN GÜR “2015 YILINDA YAYGINLAŞACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - FAKTORİNG - / AKBANK T CAR BANKACILIKTAN SORUMLU GMY.

YURT Ç DE YAPACA IZ

2014’te ihracat faktoring i lemlerinde, ihracat hacimlerindeki büyümeye paralel ciro ve mü teri art gerçekle tirdik. Y lsonu hedeflerimizin üzerinde faktoring hacmi ve mü teri adediyle 2014’ü tamamlamay ve bir önceki y la göre yüzde 20 büyümeyi hedefliyoruz. 2015 içinde yurtiçi faktoring i lemlerinin de bankam z bünyesinde gerçekle tirilmesine yönelik çal malar m z devam ediyor. Ayr ca mevcut ihracat faktoring i lemlerinde ve yeni geli tirilecek yurtiçi faktoring i lemlerinde mü terilerimizin geli en ihtiyaçlar na odaklanarak yayg nla may amaçl yoruz.

ALTYAPI ÇALI MALARI

Uluslararas piyasalarda ithalat faktoringi kapsam nda hizmet verebilmek amac yla hukuksal ve sistemsel altyap çal malar m z da devam ediyor. Akbank olarak tüm Türkiye’ye yayg n bir ekilde, tüm ubelerimizden geni hizmet a m zla hizmet veriyoruz. Hizmet verdi imiz mü terilerimizin tamam Akbank mü terisi ve i lemlerinin tamam ubelerimiz arac l yla gerçekle iyor. Faktoring i lemlerinde, sektör yüzde 25’lik bir büyüme öngörüyor. Önümüzdeki y llarda da Türkiye genelinde geli en piyasalarda, ihtiyaç duyulan bölgelerde ubele meye devam edece iz. Hizmet verdi imiz alan geni letmeyi sürdürece iz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.